Artikel nr 1 fra blad nr 3-2004
Emne: Leder
Trenger kristenfolket omvendelse?


Av Eivind Gjerde

Tittelen er formulert som et spørsmål. Det er to svarmuligheter slik spørsmålet er stilt. Ja eller nei. Det rette svaret er ja! Men hvem er kristenfolket i landet vårt? Det er alle som regner seg som kristne og som hevder at Jesus Kristus er deres personlige Frelser. Mennesker som er døpt, konfirmert og som er medlemmer i Den norske kirke uten å ha et personlig forhold til Jesus Kristus, kan vi ikke regne til det virkelige kristenfolket. De er bare nominelle kristne.

Trenger virkelig de omvendelse, som regner seg som personlige kristne og som er aktive i indre- og ytremisjonsarbeid i landet vårt. Svaret er fortsatt ja.

For hva er omvendelse ut i fra Guds Ord? I Det Nye Testamentet har vi to ord for omvendelse. Det ene betyr sinnsforandring og det andre betyr å snu om. Å bli en kristen er å få et nytt sinn. Ved troen på Jesus Kristus tar Den Hellige Ånd bolig i et menneske og føder det på nytt. Dette er en fødsel som skjer ovenfra, i fra Gud (Joh 3,3-5). Det gjenfødte mennesket får et nytt sinn som elsker Gud og hater synden. Den nye naturen i mennesket kommer med en gang i kamp med den gamle falne naturen i mennesket. Denne gamle gudfiendtlige naturen kaller Bibelen for kjødet. Det mennesket som er født på ny ved Den Hellige Ånd har opplevd omvendelse i form av en sinnsforandring. Det menneske har også snudd om og vendt seg fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud.

Til den gjenfødte kristne lyder ordet om en daglig fornyelse av sinnet som man har mottatt gjennom den grunnleggende og første omvendelsen, Rom 12,1-2. Dersom den daglige fornyelsen uteblir, dør etter hvert gudslivet ut. I Den Hellige Ånds skole vil en kristen etter hvert øve opp sine sanser til å skjelne mellom det som er godt og det som er ondt, mellom det som er Gud til velbehag og det som er Ham imot. Vår kurs må stadig korrigeres. En kristen trenger daglig fornyelse og daglig omvendelse fra alt som lokker til synd og fra alt som er ondt i Guds øyne. Det skulle etter dette som er sagt, være tydelig at kristenfolket trenger omvendelse.

Ut fra Bibelens vitnesbyrd har vi god grunn til å være urolige over oss selv som kristenfolk. Guds Ord har forutsagt at i den siste tid skal mennesker ha skinn av gudsfrykt , men fornekte dens kraft (2 Tim 3,5). Mange som ikler seg kristennavnet vil elske lystene sine høyere enn Gud (2 Tim 3,4). Mennesker som regner seg til kristenfolket vil tillate ting i livet som er synd i Guds øyne! Det de selv ønsker og vil ha, leve i og gi etter for, settes høyere enn Guds Ord og vilje. Vi vil gjerne nevne noen konkrete etiske og ordningsmessige spørsmål der mange som kaller seg kristne lever i konflikt med Guds åpenbarte ord og vilje.

Mange kristne vil forsvare kvinner i hyrde-, forstander-, preste- og lærerstillinger i en kristen forsamling eller kirke. Dette våger de selv om Guds Ord meget klart sier at disse stillingene er forbeholdt menn: En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg, jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 1 Tim 2,11-12

På det ekteskapelige området er det sterk utglidning i mange kristne sammenhenger, ikke minst når det gjelder skilsmisse. Bibelen gir bare to tydelige grunner for skilsmisse mellom mann og hustru. Dersom den ene parten er utro, kan ekteskapet oppløses (Matt 19,9). I et blandet ekteskap der den ene er kristen og den andre vantro, og den vantro ber om skilsmisse, er den troende fri til å forlate ektefellen (1 Kor 7,15) . Utenom disse to klare grunnene finnes det ikke noen åpning for skilsmisser. I ekstreme tilfeller der ektefellen er en åpenbar psykopat, utøver vold eller påfører barn og ektefelle store skader, er det ikke tilrådelig å fortsette samlivet, uten at ekteskapet av den grunn formelt oppløses. Men utenom disse tilfellene, virker det som mange kristne kan skille seg av mange andre grunner. Man blir forelsket i en ny mann eller kvinne og vil gifte seg med den nye. Kan en kristen handle slik uten å ta evig skade på sin sjel? Nei! Går en kristen inn i et vedvarende syndig forhold, går vedkommende fortapt! Derfor er det en fryktelig alvorlig sak å leve i et uoppgjort forhold med Gud på dette feltet. Ordet om omvendelse fra synden må lyde til mennesker som vil bære kristennavnet, men lever i uforsonlighet med sin ektefelle.

Den moderne medisinske utvikling har satt oss på mange nye prøver. Vi kan ta som eksempel et kristent ektepar som ikke kan få barn på naturlig vis. Den eneste mulighet de har til å bli foreldre for egne barn er ved prøverørsbefruktning. I dag er denne teknikken utviklet så langt at det er nok med å ta ut to egg fra kvinnen og befrukte begge disse eggene med ektemannens sæd, og så plassere begge inn i livmoren. Ofte vil det ene befruktede egget dø, mens et velskapt barn utvikler seg fra det andre. Kan et kristent ektepar løse sitt barnløshetsproblem på denne måten? Nei! Menneskelivet starter ved unnfangelsen. Fra det øyeblikket egg og sædcelle smelter sammen, starter et nytt menneskeliv. Ved prøverørsbefruktning dør som oftest det ene befruktede egget. Et liv blir som oftest ofret for det andre livets skyld. En kristen kan aldri med god samvittighet innfor Gud være med på å en slik tilfeldig skalting og valting med nystartede menneskeliv. Barnløse kristne ektepar skulle i det hele tatt ikke tenke på prøverørsbefruktning som noe alternativ i det hele tatt. Hele prøverørskonseptet har ofret tusenvis av liv for å ha kommet til de resultater og det "vitenskapelige" nivå det er på i dag. For barnløse kristne ektepar skulle adopsjon være det naturlige om de vil ha barn. Tusener av barn venter på en mann og en kvinne som vil ta seg av dem og vise kjærlighet og omsorg.

De moderne mediene har medført nye fristelser for kristne. En rekke umoralske serier går på vanlige kanaler på TV, og har en i tillegg kabel-TV og parabolantenne, kan allslags søppel vises på TV-skjermen. På internett er det ubegrenset tilgang på alt ondt. Mange kristne faller for fristelsen til å se på det som de vet er synd, men er så lett tilgjengelig. Ordet om omvendelse må lyde! Vend deg fra det! La deg ikke underholde av synden!. Kast ut TVèn om du ikke makter å holde deg unna svineriet. Kutt av internettforbindelsen om du ikke kan la være å surfe på sider med syndig innhold. Vend om! Synden føder åndelig død og evig fortapelse om du ikke vender deg fra den!

En sann omvendelse fører alltid til et klart oppgjør med synden og et frelsende og fornyede møte med Jesus Kristus. Han støter ingen bort som kommer til ham med sin synd. Kom til ham og si ham hele sannheten. Han kjenner alt før du bekjenner. Kom til ham og frels din sjel! Og la oss vandre varlig!