Artikel nr 13 fra blad nr 4-2003
Emne: Bok-klipp
Om døden og dommen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Johan Arndt

Gud har skjult dødens time for oss, for at vi hver dag og time skal omvende oss og akte hver stund og time for den siste. Hele menneskets liv er gitt det til omvendelse. Gud har lovet deg sin nåde, men morgendagen har han ikke lovet deg.

Det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, Heb 9,27. «Hva du gjør, da betenk enden, så gjør du aldri ille», sier Sirak. For slik som Gud finner deg, vil han dømme deg. Derfor skal du forholde deg slik i ditt liv som du ønsker at du kunne finnes i din død.

Betenk hvor de er som for få år siden levde i kjødelig lyst og glede! De er allerede på deres sted og forventer deres siste dom. Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager, Åp 18,4.

Den ytterste dom

Etter døden er det ingen tid til omvendelse. Enten forspiller vi her det evige liv, eller vi oppnår det. De botferdige kommer ikke til dommen, men over de ubotferdige skal det gå en hård og streng dom: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet», vil Herren si til dem.

Nå har vi salighetens dag, se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag, 2 Kor 6,2, men da blir det en dommens dag. Å, om dere i dag ville høre hans røst! Forherd ikke deres hjerte – for at Gud ikke skal si: Så sverget jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile, Salm 95,7-8.11.

Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det som han gjorde, enten godt eller ondt, 2 Kor 5,10. De botferdige og troendes synder blir skjult og helt glemt. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult, Salme 32, 1. Ingen av de synder som han har gjort, skal tilregnes ham. Rett og rettferdighet har han gjort, han skal visselig leve, Esek 33,16.

Erkjenn du derfor dine synder, for at Gud må forlate og glemme dem.