Artikel nr 12 fra blad nr 1-2003
Emne: Spørrespalten
En uheldig uttrykksmåte


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Erik Høiby og Eivind Gjerde

I Bibelsk Tro nr. 6/2002 forekommer det to ganger uttrykket "fortapelsens mulighet" i stykket "Gehenna eller Helvete". 

Mange er nok ikke klar over at dette i virkeligheten er en liberal uttrykksmåte, som første gang ble brukt av biskop Kristian Schjelderup i hans motinnlegg mot professor Hallesby i Aftenposten og Arbeiderbladet den 4. februar 1953. Siden er uttrykket blitt anvendt både av teologer fra Universitetet og fra Menighetsfakultet, og av folk i de lutherske organisasjoner og ulike frikirker. 

Men i Bibelen finner vi ikke noe som tilsvarer uttrykket "fortapelsens mulighet". Den taler klart og tydelig om fortapelsens realitet, som er noe ganske annet. 

Jeg er lei over å finne det nevnte uttrykket i et så godt blad som "Bibelsk Tro", og i en ellers solid og klargjørende artikkel, som nettopp tar sikte på å framheve hva Bibelen sier. I vår forkynnelse og vårt vitnesbyrd, både muntlig og skriftlig, bør vi unngå å bruke liberaliserende uttrykk som tjener til å ødelegge det bibelske budskap. 

Erik Høiby

Svar til Erik Høiby 

Erik Høiby har reagert på at jeg to ganger brukte begrepet "fortapelsens mulighet" i en artikkel i BT 6/2002, kalt "Gehenna eller Helvete". Jeg er enig med Erik Høiby at utrykket er uheldig og kan svekke alvoret med fortapelsens realitet. Erik Høiby minner også om at det var den liberale biskopen Kristian Schelderup som første gang brukte uttrykket i sin berømte debatt med Ole Hallesby i 1953 (helvetesdebatten). Det var jeg ikke klar over. 

Men om jeg kom i skade for å bruke dette uttrykket to ganger, så skriver jeg klart om helvetes realitet i artikkelen. Den bibelske læren om helvete blir ikke svekket eller bortforklart i min artikkel totalt sett. Det vil enhver leser kunne etterprøve. Grunnen til at jeg brukte begrepet fortapelsens mulighet, var mer av språklig art, for å variere uttrykksmåten. Ordet "mulighet" var slik sett et dårlig valg. I vårt språkfølelse har ordet minst to betydningsnyanser. Det kan for det første bety en reell mulighet. I vårt tilfelle at helvete faktisk er til, noe som jeg helt innestår for. Men det kan også forståes i mer avsvekket betydning om noe som kanskje er til. I vårt tilfelle at det er en "mulighet" for at helvete finnes. Denne måten å forstå helvetes "mulighet" på tar jeg på det sterkeste avstand fra. 

Håper at disse linjene kunne virke avklarende. Takk til Erik Høiby som leser bladet grundig, og som gav et nødvendig korrektiv. Alt vi forkynner og lærer i skrift og tale, må være i samsvar med Guds Ord.

Eivind Gjerde 

Til den kommentaren det refereres til