Artikel nr 01 fra blad nr 5-1998
Emne: Leder
Hvem er bibeltro?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermed Kydlcmd

Hvem er bibeltro? 

Spørsmålet om hva det vil si å være bibeltro, eller hva bibeltroskap er, har kommet i fokus igjen. Det blir bl.a. hevdet at betegnelsen “bibeltro” er en merkelapp kristne setter på egne meninger, selv om det ikke dreier seg om tro, men om bestemte meninger. Da dette tema er svært viktig, vil vi i denne leder komme med noen synspunkt i den forbindelse.

For en fortapt synder, som er knust av lovens dom i samvittigheten, er det største som kan hende å få møte Jesus Kristus og motta syndenes forlatelse. At en tar Guds ord alvorlig og retter sine hjelpeløse hender til Jesus, er et tegn på at en vil være bibeltro.

For en gjenfødt kristen er det om å gjøre at han vokser i kunnskap og kjennskap til Jesus Kristus, hans frelser og herre, og hans inderlige ønske er å ad- lyde ham i alle ting.

Jesus viser oss til Den hellige skrift. At hele Skriften er inspirert av Gud, lærte både Jesus og hans apostler (se 2 Tim 3,16). ~ Den som vil være tro mot Guds ord må nødvendigvis hevde det samme som Jesus og hans apostler.

For å bevare Skriftens kjernesannheter, samlet den kristne kirke i oldtida dem i symboler (bekjennelsseskrifter). I reformasjonstida ble det samme gjort. Den norske kirke har tre bekjennelsesskrifter fra oldtida og to fra reformasjonen: Den lille katekisme og Augustana. For reformatorene var Skriften den normerende norm (norma normans). Det vil si at Bibelen var norm for tro, lære og liv. Bekjennelsesskriftene var avledet norm (norma normata). De får sin autoritet fra Skriften og skal være til rettesnor, hjelp og støtte for den kristne kirke til å holde fast ved Skriftens sannheter.

Til tross for dette, vet vi at det er forskjellige syn eller meninger om f.eks. lsrael. kvinnelige prester, homofili og samboerskap. Noen hevder at Bibelen kan tolkes ulikt i disse spørsmål. Spørsmålet er så om en kan være bibeltro uansett hvilken tolkning en bruker? Dersom det bare er tale om ens egne meninger, da må en nok kunne si det. Derfor kan man, ifølge noen, være bibeltro selv om man f.eks. går inn for homofile parforhold og samboerskap.

Skal man imidlertid vurdere hva som er sann bibeltroskap, må vi gå til Bibelen (og bekjennelsesskriftene) og se på hva som står skrevet. Da spørsmålet om homofili blir mye debattert for tida, vil vi se på det spørsmålet ut fra Guds ord. I 3 Mos 18,22 betegnes homofil praksis som en “styggedom” og i 3 Mos 20,13 betegnes det som en “motbydelig gjerning”. Apostelen Paulus sier om dem som gjør slike ting at de skal ikke arve Guds rike (1 Kor 6,9). Derfor kan vi si at homofil praksis er mot Guds vilje, det vil si at det er synd. Følgelig kan de som mener at det er rett med homofile parforhold, ikke være bibeltro. Bare de som sier det samme som Bibelen i dette spørsmål, er bibeltro.

Å være bibeltro forutsetter for det første at en lever i samfunnet med Jesus Kristus, i syndenes forlatelse. For det andre at en betrakter Bibelen som Guds inspirerte ord, som norm for tro, lære og liv. For det tredje at en lever sitt daglige liv i samsvar med Guds ord og bruker sine nådegaver i Guds rikes arbeid. Det er ikke nok at en subjektivt ønsker å være bibeltro og hevder Skriftens autoritet, men en må også leve og handle i samsvar med den objektive norm - Skriften. Teori og praksis må følges ad, ellers blir det hykleri. En bibeltro kristen er en synder og kan falle i synd, men han kan aldri leve i synd.

“Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt” (Salme 1,1-2).