Artikel nr 08 fra blad nr 2-1998
Emne: Påske
Grunnlaget


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme

Høytiden gir påminnelse om det som er fundamentet og bærekraften for den kristne tro. Kristendommen hviler på påskens budskap. Ordet om Jesu Kristi forsoning og oppstandelse er både grunnvoll og innhold. Denne basis og tanke representerer et så særskilt budskap, at det ikke finnes maken til det i noen annen religion. Derfor kan det heller ikke forenes med annen tro uten å bli usant og vrangt.

Former for gudserkjennelse og gudsbegrep finnes i all religiøs tro. Felles er dessuten skyldfølelsen og tanken om oppgjør og offer. Bønn hører også med i den verdensvide mangfoldige gudsdyrkelsen. Men bare påskens enestående evangelium er budskap om den Gudsendte stedfortreder som tar på seg alle menneskers skyld til oppgjør overfor Gud.

Sentralt i kristentroen er Jesu liv og gjerning. Han er «utgått fra Gud» (Joh. 16,27), «tok en tjeners skikkelse på seg» (Fil. 2,7), «ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger» (Jes. 53,5), «døde for våre synder» (l. Kor. 15,3) «og oppreist til vår rettferdiggjørelse» (Rom. 4,25). Denne hovedsak gjelder Guds åpenbaring til menneskene, gitt ved Bibelen, Den Hellige Skrift, som ikke bare har, men er Guds ord.

Skriften taler strengt om å holde fast på grunnlaget for menneskets frelse. Verken fromme tanker, gode gjerninger eller store opplevelser, kan settes i stedet for Kristi evangelium (Gal. 1,8-9). Hans verk som ble fullbrakt ved korsdøden på Golgata, og bekreftet ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, er den eneste gjerning for vår frelse som har Guds sanksjon.

Religionene forkynner at menneskenes forhold til Gud ordnes ved selvytelsens stadige gjeminger og offer. Kristendommens budskap er at Guds Sønn ble sendt til verden for å gjøre og gi alt det som måtte til for vår frelse. Ved ham ble grunnlaget lagt for den nåde og fred fra Gud som evangeliet forkynner. Det som kreves, er gjort. Og det som vi trenger, er tilbudt uforskyldt og for intet ved troen på Jesus Kristus.

Påskefeiringen står ikke i forhold til dens veldige budskap og betydning. Det gjelder jo den viktigste begivenhet i menneskehetens historie: Fullførelsen av Guds eget frelsesverk i verden, som ble kronet med Jesu seier over døden. Dette er grunnlaget for troen på syndenes forlatelse og evig liv i Guds samfunn.

La oss derfor med takk holde «påske for Herren»! Han som har fridd oss fra våre synder med sitt blod og gitt oss det evige håp! 

Nåden  - av Birgit Ormestad
Nåden er nok, min Jesus -
du sier i ordet ditt.
Takk for det store under!
Golgataverket er mitt
Å gå til hvile om kvelden,
å sovne i Jesu navn,
rettferdig i troen på Jesus,
som bar min synd og min skam.
Å leve hver dag i nåden,
å våkne ved morgengry,
vite jeg tilhører Jesus
hva enn meg livet vil by
Dette, ja, dette er LIVET
som fører til himlen inn.
Av nåde får jeg min krone
av Jesus, frelseren min.