Artikel nr 03 fra blad nr 2-1998
Emne: Påske
Se Guds lam, som bærer verdens synd


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Henric Staxäng

Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd! (Joh 1,29)

Rundt Johannes sto en skare mennesker. De hadde kommet til ham fordi de hadde åndelige behov; De hadde lyttet til Johannes' alvorlige omvendelsesforkynnelse, og blitt klar over sin skyld overfor Gud. De trengte nåde.

Så kom Jesus, synderes frelser. Nå var tiden inne da Jesus skulle tre fram og Johannes tre tilbake. Johannes sa: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.!»

Her blir Jesus kalt Guds lam. Dette fører tanken hen til det daglige offer i templet í den gamle pakts tid. Hver morgen og kveld ble det ofret et lam på alteret. Dette daglige offer var en henvisning, et forbilde på det store forsoningsofferet, Jesus, Guds Sønn, som skulle bli ofret for våre synder, 2 Mos 29,38-42. Og fremfor alt fører Johannes' ord, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd», tanken hen til pâskelammet, som ble ofret den natten da Israels folk ble ført ut av trelldommen i Egypt.

Israels folk hadde fått befaling av Gud om at hvert hjem skulle slakte et lyteløst lam, og at blodet skulle strykes på dørkarmene ved inngangen til huset, 2 Mos 12,1-12. Bare de hjem som hadde dørkarmer strøket med blodet av det slaktede lammet, ble berget. Morderengelen gikk deres hus forbi. I den stund Israels barn strøk blodet av lammet på dørstolpene, var de et fritt folk. Like etterpå ble de ført ut fra trellekårene i Egypt. Siden feiret israelittene hvert år påske til minne om utgangen av Egypt. Hvert år ble det ofret et lam. Påskelammet var et forbilde på det kommende forsoningsofferet, Guds lam, Guds Sønn Jesus Kristus.

Nå var altså tiden inne da Jesus skulle tre fram. Han kalte disipler, forkynte for mennesker, helbredet syke, vakte opp døde, gjorde tegn og under, og oppsøkte syndere med ordet om forlatelse og nåde. Jesu egentlige ærend på derme syndens jord var å forsone oss med Gud. Alle mennesker har syndet, selv om ikke alle har innsett sin synd innfor Gud. Hvordan skulle Gud kunne bli forsonet? Hvordan skulle gjelden kunne bli betalt? Hvordan skulle syndeskylden kunne bli tatt bort? Hvordan skulle meimesker på denne jord kunne få forlatelse for sine synder. få fred med Gud og bli evig salige i himmelen? Jo, det var nødvendig med et offer. Nå kom Jesus, som skulle bli Guds eget offer - ikke menneskers offer. men Guds offer, Guds lam. Joharnes sier: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!». Jesus ble et offerlam. Aposteler. Paulus skriver i 1 Kor 5,7: «For vårt påskelam er slaktet, Kristus».

Om lag 800 år før Jesus ble født. skrev Jesaja denne profetien. denne forutsigelsen: «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger Srafffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved  hans sår har vi fått legedom. Vi för alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss affe, ramme ham. Han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et flam, som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de  klipper det. Han opplot ikke sin munn.» Jes 53.5-7

Disse ordene peker på Jesus. som skulle komme til vår verden. Straffen ble lagt på ham. Siden Gud er hellig. måtte alle menneskers synd stratfes. men straffen rammet Guds egen Sønni. Over den uskyldige, hellige Guds Sønn ble dødsdommen felt. Et feilfritt «páskelam». ble ofret. Jesus, verdens frelser. led døden på korset. Nå behøves ingen flere offer. Gud er forsonet. All syndeskyld er tatt bort. «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.-!» Jesu kors er grunnen for vàr kristne tro, vårt eneste håp overfor framtiden. døden, dommen og evigheten.

Allerede før verden ble skapt. forutså Gud syndefallet. Allerede før Verdens skapelse besluttet Gud at korset skulle bli reist på Golgata til frelse for hver den som tror. Av kjærlighet til oss har Gud fra evighet av utsett sin egen Sønn som soningsoffer. Jesus led døden på korset, men sto opp igjen tredje dag. Det tomme korset og den tomme graven vitner om seier. Jesus har tatt bort syndeskylden og beseiret døden og djevelen.

Det var vår synd, det var din synd som var årsak til Jesu død. Du trenger å få se at det var din synd som gjorde at Jesus måtte lide så uendelig meget, og som til sist førte ham i døden. Vi synger i en påskesalme (nr. 81, vers 2 og 3 i den gamle svenske salmeboken):

Jag ser dig fängslad, törnekrönt 
och smadat, 
med gissel slagen och av hopen hädad. 
Till korset dömd, du måste döden lida 
vid rövarns sida. 

O, skulle jag väl fiåga vad du brutit? 
Det er för mig, för mig ditt blod har flutit. 
Din smärtas mått, o Jesu, själv jag fyllde, 
allt jag förskyllde.

Ved Jesu kors skjedde forsoningen, frelsen. Du som vil ha fred i hjertet, men som i stedet ofte kjenner på uro, ufred og uvisshet, du som har en plaget samvittighet og vil ha nåde og forlatelse, hør Johannes' ord: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.!» All din synd ble lagt på Jesus den dagen han døde på korset. All din synd er tatt bort, forlatt, i kraft av Lammets blod.

Ved Jesu kors - dit når ikke lovens eller samvittighetens anklager. Der har djevelen ikke noe han skulle ha sagt. Der er du fri og salig. Der får din sjel hvile. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus», Rom 8,1.

Men søk ikke hvile for din sjel i noe annet. Finner du hvile og trøst i noe som du selv gjør, har gjort eller har opplevd, da kommer du inn på en farlig avvei. Bare til Jesus må du sette ditt håp. Å få hvile på nåden og forlatelsen hos Herren, gir også vilje til å ta opp kampen mot synden.

August Strindberg ble omvendt på slutten av sitt liv, og han bekjente Kristi navn med disse ordene: «Vær hilset, kors, mitt eneste håp». Han hadde funnet hvile hos Jesus. Snart går denne verdens ordning mot slutten, og Jesus skal komme tilbake i skyen for å dømme levende og døde. Da skal først Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Les Matt 24,29-31! Menneskesønnens tegn kan bety korsets tegn. Noen har sagt: «Korsets tegn skal vise seg på himmelen, og da skal korsets venner fiyde seg». Salig er det menneske som er korsets venn, som har funnet hvile hos Jesus alene. Du som ennå ikke er det, kan bli en Jesu venn. Unn deg dag etter dag stillhet ved Guds ord. La Herren få tale til deg i sitt ord både om seg selv og om hva han har gjort for din frelses skyld. Salig er du som ikke lenger kan klare deg uten din sjels Hyrde, din Frelser og Herre. Salig er du som trenger hans nåde, og bare hos ham finner trøst og hvile dag etter dag. Salig blir din død. Salig blir din oppvåkning i himmelen. Salig blir det å få se Jesus ansikt til ansikt, og få se hele himmelens herlighet. Salig blir det å få dele fellesskapet med alle Jesu venner i himmelen, og sammen få prise Lammet, Guds Sønn, vår Frelser. 

 (Nr. 95 i en gamle svenske  salmeboken) 

Träd i min sista timma 
själv for mitt öga fram
ack låt mig då förnimma
din bild på korsets stam
Dess drag jag då vill gómma 
i djubet av min själ
och dödens smärta glömma. 
Den så dör, han dör väl.