Artikel nr 09 fra blad nr 1-1998
Emne: Kommentar
Pornografi


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

I desember 1997 ble det overlevert 104000 underskrifter mot en friere pornolovgivning i Norge fra Spontanaksjonenen mot grovpomo. Foranledningen til denne aksjonen var at et offentlig nedsatt seksuallovbruddutvalg innstilte på å liberalisere pomolovgivningen i Norge. Blant initiativtakerne til Spontanaksjonen mot grovpomo var advokat Mona Høiness, TV-joumalist Toppen Beck og stortingsrepresentant (nå statsråd) Valgerd Svarstad Haugland.

Vi slutter oss til denne Spontanaksjonen mot grovporno i Norge. En liberalisering av pornolovgivningen vil nemlig ha en ødeleggende og oppløsende effekt både på familien, voksne og barn, ja, for hele samfunnslivet. Også dagens pornologivning er altfor liberal. Det ser vi på forskjellige områder.

Fra 1960-70-årene har vi i Norden vært vitne til en pornografistrøm uten sidestykke i vår historie. Gjennom massemedia berøres alle heimer i mer eller mindre grad av denne åndsstrømning, og den gjør sin virkning både blant voksne og barn.

Pornografibølgen skaper et menneskesyn som står fjernt fra kristen tenkning og som erkjennes langt ut over kristne kretser. Det svenske Riksforbund før seksuell opplysning uttaler: «Menneskesynet som pornografien uttrykker, fører i sin forlengelse til et - i ordets virkelige betydning - umenneskelige samfunn. Mindre pornografi i samfunnet skulle gjøre det lettere for menneskene å ha det bra sammen. For det pornografien ønsker og oppnår, er feilaktige forventninger og falske forestillinger mennesker imellom» (sitert etter «Åndskamp i skole og samfunn -Stern-striden» av Gustav Mjåland s. l 14).

Mjåland sier i den samme bok at i pornografiens verden finner vi det syn at det som føles godt, er rett. Dette syn, fortsetter han, vil lede til vold og i sin ytterste konsekvens til drap. Det er det samme menneskesyn som dreper fosteret i mors liv.

I pornografiens verden er det mine drifter og egoistiske behov som står i fokus, og motparten er utskiftbar.

Erfaringen har også vist at pornografien trekker med seg en del lyssky virksomhet som prostitusjon, narkotikaomsetning og kriminalitet.

«Femdobbel fiende»

I Vårt Land 18.12.97 har ledertreningssekretær i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, Øivind Benestad en lesverdig artikkel kalt «Femdobbel fiende». Vi vil gjerne ta med noe fra hans artikkel:

I. Grov pornografi er sex-fiendtlig 

Pornografien fornekter seksualitetens storhet og dybdedimensjoner og gjør den til egoistisk lysttilfredsstillelse, eller til kynisk bruk av andre.

2. Det meste av pomografien er sex-fiendlig 

Kulturen utvider horisonten og gjør livet rikere å leve. Med pomografi er det motsatt. I tillegg til å tegne et innsnevret og fordreid bilde av menneskelivet, har pornografien en tendens til å fortrenge ekte kulturelle uttrykksformer og opplevelser.

3. Pomografíen er i sitt vesen familiefiendtlig 

Det viktigste i pornografien er å tilfredsstille sine egne fantasier og begjær. Både direkte og indirekte blir stabile og livslange forhold mellom mann og kvinne latterliggjort, og de mest bizarre (og perverse) holdninger og handlinger forherliget.

4. Pomografien er barnefiendlig 

Den skaper et miljø som er negativt for barns psykologiske og moralske utvikling. Pornografien bidrar til en seksualisering av alle menneskelige forhold. Barna blir bombardert av bilder fra de voksnes sexverden lenge før de er følelsesmessig modne for det.

5. Pomagrafien er kvinnefiendlrg 

En klar nedverdigelse og ydmykelse av kvinner er det sentrale temaet i svært mange pornografiske tekster, bilder og filmer. Sex blir det samme som utløsning og forbruk av andre mennesker, og kvinner er kropper som står til menns disposisjon.

Benestad konkluderer sin artikkel slik: «Pornografi bidrar på ingen måte til å skape det samfunnet de fleste av oss ønsker, - med vekt på likeverd, respekt, trygghet, gode og varige relasjoner, osv. Tvert i mot fremmer pornografien selvopptatthet, misbruk, utrygghet, og en bruk-og-kast-holdning mennesker imellom. Å si nei til pornografi betyr å si ja til et sunnere og mer menneskelig samfunn».

Bibelsk perspektiv

Vi slutter oss til disse synspunkt og oppfordrer alle til å engasjere seg i kampen mot pomografien, for den er svært ødeleggende for både den enkelte og for samfunnet.

Guds ord advarer på det sterkeste mot seksualisering og nedbygging av skamfølelsen. Den naturlige bluferdighet er en konsekvens av syndefallet. Nakenhet er i Bibelen forbundet med skamfølelse og ydmykhet. Da de to første menneskene falt i synd og følte skyld overfor Gud, ga det seg uttrykk i skamfølelse (1 Mos 3,7), men Gud viste omsorg for dem ved å kle dem (1 Mos 3,21). Gud ønsket med andre ord å hegne om menneskenes bluferdighetsfølelse.

Pornografi er i virkeligheten en farlig åndsbevegelse som står i sterk motsetning til det kristne menneskesyn. Bak pornografien står det onde ândsmakter som plager og binder mennesker og fører dem som ikke tar i mot Jesus Kristus, i fortapelsen.

Må Herren bevare oss, våre barn og det norske samfunn fra denne uhyggelige åndsmakt!