Artikel nr 05 fra blad nr 1-1998
Emne: Bokkmelding
Klar veiledning


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ingar Gangås

Guttorm Raen: "Et tre ved rennende bekker" Lunde Forlag, 109 sider

I dagens travle samfunn trenger vi mer enn noen gang å søke til kilden med det levende vann. Boka "Et tre ved rennende bekker" oppmuntrer oss til det. Guttorm Raen har med denne boka gitt oss klar veiledning og nyttige opplysninger til en dypere forståelse av noen av de mest brukte salmene i Salmenes bok.

Det er ingen kommentar i egentlig forstand, men en gjennomgang av åtte utvalgte salmer med tanke på bibelgrupper. Både nybegynnere og andre vil ha utbytte av både å lese boka og komme sammen med andre til samtale om de viktige spørsmål som berøres.

Innledningsvis gis det en grei orientering om selve studieopplegget med praktiske råd til både gruppeleder og deltakere. Deretter følger åtte studiekapitler, der hvert kapittel består av tre hoveddeler, med hjelp til personlig forberedelse, bibelhenvisninger, forklaringer, spørsmål og emneforslag for gruppesamtalen. Til slutt i hvert kapittel anspores det til repetisjon, fordypning og videre studium for den enkelte. Alt dette er tilrettelagt på en oversiktlig og pedagogisk riktig måte.

Av viktige emner som boka berører kan vi nevne: Hvem er salig? Hva betyr Guds lov? Skapelsen, syndens alvor, Den Hellige Ånd, bønn og lovsang. - Det sier seg selv at en bok av denne størrelse ikke kan gi en fullstendig utdypning av disse emnene. Men forfatteren har lyktes godt i å stille de riktige spørsmålene slik at leseren/ deltakeren blir engasjert.

I kapitlet som omhandler den kristne lovsang kunne nok anmelder ha tenkt seg en noe grundigere gjennomgang. Hva kjennetegner kristen lovsang til forskjell fra mye av dagens larm og bråk? Emnet sang og musikk opptar mange, spesielt unge. Kanskje forfatteren ved en senere anledning kunne utvide og aktualisere dette til å bli en hel bok?

Sammen med saksopplysningene mot slutten gir denne studieboka et godt utgangspunkt for en rik bibelvandring i noen av de kjæreste salmene vi har. Det er ingen tvil om at Jesus er sentrum og stjerne også i Salmenes bok. Boka er lettlest og velskrevet. Den anbefales varmt