Artikel nr 10 fra blad nr 5-2020
Emne: Bladklipp
7 grunner for ikke å delta i Pride-parader


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Øivind Benestad,

Antallet Pride-parader i Norge har eksplodert de siste årene. I år arrangeres det ca 30 parader rundt om i landet. Presset for å gå i Pride-tog er stort.

Hvilke grunner kan man ha for ikke å delta i slike parader? Her er noen viktige begrunnelser for å si et vennlig nei takk.

1. FRONTKOLLISJON. 

Ved å gå i en Pride-parade vil jeg være med på å legitimere og støtte ideologien som ”FRI – Foreningenfor kjønns- og seksualitetsmangfold” står for. Foreningen er arrangør eller medarrangør av de fleste norske paradene. Deres radikale kjønnsideologi og agenda, som jeg her kaller Pride-ideologien, frontkolliderer med min egen overbevisning om kjønn og seksualitet, samliv og ekteskap, barn og foreldreskap. Derfor er det uaktuelt for meg å delta.

2. GRENSELØST SEKSUELT MANGFOLD. 

Pride-paradene handler ikke om generelt mangfold i samfunnet, men om seksuelt mangfold. Dette har vært bud- skapet knyttet til det såkalte regnbueflagget helt fra det ble brukt første gang, i San Francisco i 1978.

Pride forkynner et budskap om seksualitet i fri flyt, der ingenting er bedre, mer bærekraftig eller mer barnevennlig enn noe annet. Hetero, homo, bi, poly, trans, pan, sadomasochisme, tallrike kjønnsidentiteter, osv. blir helt og fullt sidestilt. Alt er like bra. Forskjellen på norm og unntak er opphevet.

3. MINORITETENES DOMINANS. 

Foreningen FRI har rundt 3.300 medlemmer på landsplan. Denne private interesseorganisasjonen krever ikke bare aksept for sin radikale kjønnsideologi; de jobber for dominans og hegemoni i samfunn, skole og barnehage. Pride-paradene bidrar til Med en kjønnsforståelse som er i fri flyt, blir alle våre barn og barnebarn nå påtvunget et å gi dem dette. 

Personlig mener jeg det er ulogisk og uforsvarlig at denne lille organisasjonen får være en dominerende premissleverandør i samfunnets forståelse og lovgivning angående kjønn, ekteskap, barn og familie.

4. PRESS MOT VÅRE BARN OG BARNEBARN. 

Pride-ideologien bidrar aktivt til å presse voksnes problemstillinger angående seksualitet, kjønn og samliv ned i barnehager og skoler. 

I stadig sterkere grad blir våre barn og barnebarn påvirket og formet i Pride-ideologiens bilde, ofte uten at foreldrene blir informert eller spurt. For mange barn og unge kan forvirring, usikkerhet og alvorlige utfordringer med selv- bilde og kjønnsidentitet bli resultatet. Med sine kurs i «Rosa kompetanse» har Foreningen FRI åpne dører inn i skoler og barnehager med kurs og undervisning – alt betalt av staten (!).

5. BIOLOGIENS BETYDNING. 

I Pride-ideologien blir planlagt farløshet og morløshet betraktet som positivt for barn, voksne og samfunn. I Foreningen FRI’s etiske univers er mor og far dypest sett overflødige og irrelevante.

I dokumentet «Familiepolitisk strategi» sier de tydelig at genetikk, blodsbånd og biologisk slektskap ikke bør være en del av samfunnets forståelse og lovgivning angående familie og foreldreskap.

6. MANGE KJØNN. 

”Kjønnsmangfold” er et nøkkelbegrep i Pride-ideologien. Ordet er også en del av foreningen FRI’s fulle navn: FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitets- mangfold. «Det finnes et mangfold av kjønn,» står det i deres Politiske plattform. 

Med en kjønnsforståelse som er i fri flyt, blir alle våre barn og barnebarn nå påtvunget et nytt, krevende og potensielt destruktivt livs- prosjekt: Er jeg egentlig gutt? Kanskje jeg ikke er jente? Eller kanskje jeg er noe annet? I Pride-ideologien blir kjønn definert ut fra følelser, ikke biologi, og endring av juridisk kjønn hos barn ned til 6 år vurderes som positivt. 

7. MOR-FAR-BARN- RELASJONEN.

Pride oppløser betydningen av mann og kvinne, far og mor. Relasjonen mellom mor, far og barn får ikke lenger stå i noen særstilling. Den regnes bare som en normalvariant blant mange andre varianter, til tross for at denne relasjonen er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjo- ner. (Det er faktisk bare én kvinne og én mann som kan få barn sammen.)

Mor-far-barn-relasjonens unike betydning er basert på biologiske realiteter og barns tilknytning til sin egen mor og far. Den har vært (og er) grunnvollen i alle sivilisasjoner gjennom alle tider. Å oppløse betydningen av denne relasjonen, slik Pride-idelogien gjør, er et samfunnseksperiment av historiske dimensjoner – med barn i hovedrollen.

8.TOLERANSE. 

Når alt dette er sagt, vil jeg understreke at jeg verken fordømmer, frykter eller tar avstand fra folk som er uenig med meg. Tvert imot ønsker jeg mine meningsmotstandere og ulike seksuelle minoriteter alt godt. Jeg prøver å skjelne klart mellom ideologier og personer, og jeg ønsker å møte alle mennesker med åpenhet, respekt og vennlighet.

Jeg avviser store deler av Pride-ideologien, men samtidig forsvarer jeg helhjertet folks rett til å mene og leve på tvers av det jeg selv mener er rett og sant og godt. I bunn og grunn handler det om toleranse.

www.Samlivsbanken.no

Hvis du er interessert i mer kunnskap og flere ressurser om tematikken i disse sju punktene, bør du gjøre deg kjent med det nye nettstedet Samlivsbanken.no. Der finnes det mye interessant og nyttig stoff til selvstudium, samtale og undervisning.