Artikel nr 11 fra blad nr 3-2018
Emne: Aktuelt emne
Bør islamistene fritt forkynne sitt hat i Norge?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Eivind Gjerde

Den somaliskfødte islamistiske hatpredikanten Saed Rageah har nettopp vært i Stavanger og hold tre foredrag. Han var invitert av Islamsk Opplæringssenter i Stavanger. Er det greit at vi i ytrings- og reiligionsfrihetens navn slipper hatets fanebærere løs i vårt land? Nei! Det er ikke greit. Og nå må våre politikere sette foten ned og nekte muslimske hatpredikanter å komme til landet og utfolde sin destruktive virksomhet. 

La oss i denne kronikken se kort på hva islamistene faktisk lærer. Det er et enormt behov for folkeopplysning om islamismen i vårt land. 

Moderne islamisme grunnlegges 

Startpunktet for moderne islamisme er 1928. Det muslimske brorskapet blir stiftet i Egypt av Hassan al-Banna (1906-49). I 1941 grunnlegges Jama`at-i Islami i India 1941, stiftet av Abu`l-A`la Mawdudi (1903-79). Det store politiske gjennombruddet for islamisme kom ved ayatolla Ruhollah Khomeinis revolusjon i Iran i årene 1978-79. 

Egypteren Sayyid Qutb (1906-1966) var sammen med Hassan al-Banna er svært sentral aktør i det muslimske brorskapet. Han regnes som selve grunnleggeren av den moderne jihadist-bevegelsen. Hans viktigste verk er ”Milepæler på veien”. Han skriver der at Allah er eneste hersker over hele jorden og bare han skal herske: 

”Islam er intet annet enn Allah som erklærer at han vil sette den menneskelige rase i frihet fra lenker og slaveri. Allah erklærer sitt herredømme over hele jorden. Det innebærer at Allah også er sterkt imot alle menneskeskapte politiske systemer og autoriteter. Kompromissløst opprør mot alt på denne jorden som ikke er i overensstemmelse med islam er obligatorisk. Med stor kraft må vi eliminerer og ødelegge alt som står i veien for Allahs revolusjon.” 

Qutb ønsket permanent verdensrevolusjon. 

Verdensherredømme

Islams og islamistenes endelige mål er verdensherredømme! Abu`l A`la Mawdudi påstod: «Muslimske nasjoner er helt spesielle fordi de har et oppdrag, en befaling fra Allah om å herske over hele verden, og til å være herrer over enhver nasjon i denne verden.»

Islamistene er de som praktiserer islam slik Koranen foreskriver den! Islamistene kjemper for at islamske prinsipper skal styre alle sider ved samfunnet. Islamistene drømmer om det muslimske idealsamfunnet. 

Islamistene kjemper hellig krig - jihad 

Med jihad mener ikke islamistene bare å kjempe mot det onde i seg selv, men militær kamp mot alt og alle som reiser seg mot den muslimske drømmen om verdensherredømme og shariastyre. Hellig krig er krig i Allahs navn og med våpen i hånd.

Den nylig avdøde terroristen og islamisten Omar Abdel Rahman (1938-2017) uttalte: 

«Hellig krig og dreping er islams hode. Hvis du fjerner dette, kutter du samtidig hodet av islam.»

I USA er Abdel-Rahman kjent som «den blinde sjeiken». Han døde 18.02.2017 etter har blitt idømt en livstidstraff for terrorplanlegging i kjølvannet av bombingen av World Trade Center i 1993. Ni andre ble dømt sammen med han. 

Islamistene er ikke galninger eller sadister som har glede av å skade andre, men de føler seg forpliktet på en lære. Islamistene vil virkelig underkaste seg Allah og følge Koranens ord og Hadith. Jihad er plikt og ingen valgfri sak. De som ikke kjemper trues med helvetes ild (S 9:81). Å kjempe i Jihad er noe alle muslimer skal gjøre. Kun blinde og funksjonshemmede er fritatt. 

Den eneste måten som garantert vil føre en muslim til Paradis er å dø i hellig krig – jihad. Ingen muslimer kan vite om de vil bli frelst eller forkastet av Allah på dommens dag. De såkalte martyrene som dør for Allahs sak, vil komme til Paradishagen der de får nyte 70 jomfruer første natten. Dette er en snedig måte å forføre menn til å gi sitt liv for islam.

Muhammeds lære om jihad 

Muhammed begynte å forkynne sin jihad-lære da han var blitt mektig. Åpenbaringene om jihad stammer fra tiden i Medina. Muhammed flyktet fra Mekka til Medina i 622. Muhammed erklærte i Medina etter den avgjørende seieren: «Det skal ikke være to religioner i Arabia.»

Kristne og jøder skulle «overtales» til å bli muslimer. Jøder og kristne fikk tre valg. De skulle enten ta imot islam, være jøder og kristne fortsatt, men betale en spesiell skatt – løsepenge – jizya, eller dø 

Hele 60% av versene i Koranen handler om jihad - hellig krig. Jihad er en befaling om å kjempe mot og overvinne folk som ikke godtar islam. 

”De som forkaster islam må drepes. Hvis de vender seg bort (fra islam), pågrip dem og drep dem der dere finner dem.” (Sure 4:91) 

Jihad har tre stadier som Muhammed selv fulgte. Det første er svekket stadium. Muslimene er få, godtar landets lover og arbeider intenst for å bli flere. De tilpasser seg religiøst og kan formulere seg mer i retning av kristendommen. Den andre fasen er forberedelsesfasen. Muslimene er blitt mange. De forbereder seg på kamp både finansielt, fysisk, militært og mentalt. Det tredje stadiet er hellig krig. Muslimene skal ta overmakten og innføre islamsk styre. Dette ble prøvd i Libanon på 1980-tallet, men islamistene lyktes ikke. 

Under 1. stadium er det tillatt med løgn, bedrag og å lyve om fredsavtaler. Det er også av taktiske grunner lov til å fornekte islam! Løgnen regnes som en del av jihad. Løgn er bra om det kan holde det onde borte og øke rikdommen. 

Muhammed motiverte sine soldater i krigen med at de skulle få ta eiendelene til dem de overvant. Muhamed ledet personlig 27 slag og sendte sine styrker ut i 47 slag der han ikke var med. 

Nasikh-prinsippet og selvmotsigelsene i Koranen 

Det blir påstått at islam er fredens religion. Det er så langt fra sannheten som det er mulig å komme. Politikerne, akademikerne og journalistene som påstår at islam er fredens religion, hevder at det finnes positive ord om jøder og kristne i tillegg til de aggressive og hatefulle ordene i Koranen. Hvordan skal vi forstå denne selvmotsigelsen og alle de andre selvmotsigelsene i Koranen for eksempel, om alkohol (Sure 2:119 og 5:92)? 

Svaret er at Muhammed mottok åpenbaringer i løpet av en 22 års periode (610-632). De milde ordene er fra tiden i Mekka da han var politisk og militært svak. De aggressive ordene kommer fra tiden i Media da han var blitt sterk. Islamske lærde har derfor innført dette prinsippet for å løse selvmotsigelsene: De siste åpenbaringene skal overstyre de første som om de første ikke finnes! Dette kalles for Nasikh-prinisppet. Nasikh betyr å overstyre. 

Sverdverset og Nasikh-prinisppet 

Det mest kjente av de morderiske ordene i Koranen er det såkalte sverdverset: 

”Drep de hedningene og avgudsdyrkerne hvor dere enn finner dem, omring dem og ligg på lur etter dem, og ta dem til fange på ethvert sted som er egnet til bakhold. Om de omvender seg og holder regelmessig bønn og gir til de fattige, så la dem gå sin vei. Allah er tilgivende og barmhjertig.” (Sure 9:5 Ali) 

Dette verset sier at muslimer må slåss mot enhver som ikke vil omvende seg til islam, enten det er utenfor eller innenfor arabisk område. Sverdverset er et sent vers og overstyrer de tidlige fredelige vers. Overstyrte vers er som om de ikke fantes! 

Islamistene hater jøder og kristne: 

Jøder og kristne er islams fiender. Jøder og kristne skal bekjempes til all tilbedelse er rettet mot Allah. Sure 8:39. Jøder og kristne kalles aper og griser (Sure 5:60) 

Jøder og kristne er islams fiender. Jøder og kristne skal bekjempes til all tilbedelse er rettet mot Allah. (Sure 8:39) 

”Og kjemp mot dem til det ikke lenger er noe Fitnah (vantro og polyteisme, det vil si tilbedelse av andre guder enn Allah) og all religion (tilbedelse) vil være rettet kun mot Allah (i hele verden). Men hvis de slutter (med å tilbe andre enn Allah), så ser Allah Allseeren det de gjør.” (Sure 8:39) 

En muslim må aldri bli venner med jøder og kristne. 

Islamistene hater demokratiet

Islamistene avviser demokratiet. Det er folketyranni og avsetter Allah som lovgiver. Islamistene er lojale mot islam og ikke mot lovene i de landene de bor i. Islamistene kan ikke støtte vantro herskere, eller dem de oppfatter som forrædere av islam (moderate muslimer og andre) Islam anerkjenner ikke menneskerettigheter, kvinners rettigheter eller demokratiet. De skiller ikke mellom politikk og religion. Dette avleder de av læren om Allahs enhet. For muslimer genereltog islamister spesielt er religion politikk og politikk er religion. En-rike-lære!

Islams todelte verden - krigens hus og fredens hus. 

Islam skiller mellom krigens hus og fredens hus. Fredens hus (Dar al-islam) er de stater i verden der muslimene har makten og islamske prinsipper er anerkjente. Krigens hus (Dar al-harb) er de stater de islamske lover ikke følges. Navnet krigens hus skulle si det meste.

Islamistenes morderiske hat mot alle vantro 

Islamistene hyller prinsippet - Al-Qaeda, Al-Faquhia - som fastslår at enhver som fornekter en hvilken som helst islamsk sannhet, er en vantro. Det innebærer at enhver som ikke slutter seg helt og fullt til islamske prinsipper, kan drepes. De som forlater islam og kritiserer islam, kan drepes. Muslimske ledere som bryter islamsk lov kan drepes. Egypts president Anwar Sadat (1918-81) ble likvidert av islamister for åpen scene for sitt samarbeid med Israel.

Muhammed tillot drap på kvinner og barn 

Muhammed ble en gang spurt om det var greit å drepe kvinnene og barna til polyteister, eller de vantro. Han svarte: ”Jeg ser på dem på samme måte som på foreldrene.” (Hadith). IS-terroristene i Syria og Irak voldtok, slaktet og drepte både kvinner og barn. 

Denne korte gjennomgangen viser den onde islamske fascismen i sin gru. I stedet for å slippe disse hatefulle personene inn i landet, skulle vi forby dem både adgang og opphold. Det burde våre myndigheter iverksatt for lengst, men de er forblindet av en falsk forståelse av islam og menneskerettighetene. 

Vår hovedoppgave som Guds barn i møte med islamistene er å be og vitne for dem. Jesus Kristus er mektig nok til å befri disse menneskene fra de onde åndsmaktene de er underlagt. La oss be om det!