Artikel nr 02 fra blad nr 6-2017
Emne: Andakt
Et lys for hedningene!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

”Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke ut av fengslet.” (Jes 42,6-7) 

Dette er løfte fra Israels Gud om å sende sin tjener, Messias, til denne verden. Denne tjener er Guds egen Sønn, som skulle komme til jord og bli kjød (menneske) i jomfru Marias liv. Han som alltid har vært til, skulle komme ned til vår jord for frelse både jøder og hedninger fra synden, døden og djevelen. 

De troende i den gamle pakt så fram til at dette løfte fra Herren skulle bli oppfylt, noe som også hedningene skulle få del i.(1 Pet 1,10-12) 

Messias skulle bli en pakt for folket (jødene) og til et lys for hedningene. Han skulle ”åpne blinde øyne”. Det naturlige menneske er blindt overfor Guds rike. Det er ikke i stand til å se sin sanne stilling overfor en hellig Gud. Herren må åpenbare det for hjerte. Apostelen Paulus sier: ”For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.” (2 Kor 4,4) 

Det er ikke noen annen enn Den treenige Gud som kan åpne blindes øyne slik at de kan se sin synd og sanne stilling overfor Gud. Men enhver som tar imot Jesus Kristus, får sine øyner åpnet og får se hva vi er frelst i fra, og hva vi er frelst til. 

Vi som lever i den nye pakts tid vet at Guds Sønn, Jesus Kristus, kom til verden i tidens fylde. Det gikk i oppfyllelse det Den allmektige Gud lovet ved sine profeter. 

Herrens tjener, Messias, skulle også føre de budne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke ut av fengslet. Av naturen er alle mennesker bundne av synden og lever i mørket. Ingen er i stand til å redde seg selv. 

Tre mektige fiender kjemper om menneskene. Det er vår gamle syndige natur som kretser om seg selv, og ønsker å tilfredsstille sine egne lyster og begjær. For det andre så lever vi i en verden som ligger i det onde, og hvor folk fleste ikke bryr seg om Gud og evigheten, men er mer opptatt av alle materielle ting. Likedan er de også preget av tidsånden, det vil si sekulære tanker, ideologier, fremmede religioner og ny-religiøse tankesett. 

I tillegg arbeider ”denne verdens gud” på mange utspekulerte måter for at ikke noen skal tenke på Den treenige Gud, og tilskynder menneskene til å tilbe andre guder og å skape seg et paradis her på jord slik at de glemmer Guds paradis, det nye Jerusalem, der oppe hvor alt er fullkomment. 

De vantro menneskene er bundne og fanget av djevelen og er ikke i stand til å se sin sanne stilling. Apostelen sier de er fanget av djevelen og må gjøre etter hans vilje. 

Djevelen setter opp mange snarer for å få menneskene til å være tilfreds i synden. Men synden binder dem slik at de må fortsette å synde. Han ønsker å fange dem på forskjellige måter, og sette dem i fangehullet eller fengslet. Bare Jesus kan løse den enkelte og føre dem ut av fangehullet, ut i lyset hvor de kan se lyset. 

På Golgata kors tok Jesus all verdens synd på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker. Dermed beseiret han djevelen som hadde dødens velde, og åpnet veien til himmelen som før hadde vært stengt. 

Nå er det åpen adgang til Gud for den som tar imot Jesu fullkomne verk og blir frelst. Vi får opplyste øyne og gjenfødt til et nytt liv. Enhver som tar imot Jesus og blir døpt, blir ført ut av fangehullet, fridd ut av mørkets makt og blir satt over i Guds ”elskede Sønns rike.” (Kol 1,13) 

Gud være lovet for sin store miskunn og sitt salige budskap til verden!