Artikel nr 5 fra blad nr 4-2015
Emne: Bokklipp
Hjemme hos Herren
Av Øivind Andersen

”Borte fra legemet – hjemme hos Herren.” (2 Kor 5,8) 

Hvor går de troende hen når de dør? Hvor er de i tiden mellom døden og oppstandelsen? 

Det synes å være stor forvirring blant mange om disse spørsmål. Og det blir visst gitt mange slags svar på dem. 

Men i Guds ord er svaret meget enkelt. Mellom døden og oppstandelsen er de troende hos Jesus! De er borte fra legemet – hjemme hos Herren! Det sier Guds ord. 

De troende er altså ikke i dødsriket. Dødsriket er bare for dem som ikke tror på Jesus, de mennesker som ikke er frelst. Det ser vi så mange steder i Guds ord. I Salme 115 tales det om dødsrikets stillhet. I dødsriket er det ingen som kommer Gud i hu, og ingen som priser Gud. (Salme 6,6). De som kommer i dødsriket venter ikke på Guds trofasthet. (Es 38,18). Og fremfor alt har Jesus vist oss i fortellingen om den rike mann og Lasarus, at det ikke er noen utvei til frelse fra dødsriket. 

Derimot sier Guds ord meget klart at de som lever, alltid skal prise Gud, og det står som motsetning til dem som farer ned i dødsriket. De troende kan vitne: ”Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.” (Salme 116,9)

Apostelen Paulus vet at når han skal fare herfra, da skal han være med Kristus! Og han lengter etter den dagen. 

Når en kristen dør, møter han ingen annen i døden enn sin egen frelser! Han møter ham som har overvunnet døden for ham, og som er det evige liv. Og så skal han alltid få være med Jesus. 

I oppstandelsen får vi våre herlighetslegemer. Men også før vi får dem, er vi altså med Jesus! Dette skal være din trøst, du som tror på Jesus! 

(Fra ”Ved kilden”, 15.april. Lunde forlag, Oslo 1977)