Artikel nr 11 fra blad nr 3-2012
Emne: Bokmelding
”Fanget av den store nyheten”
Av Kjell Dahlene

Under denne vignetten gir Norvald Yri et godt innsyn i et opplevelsesrikt liv. På en levende og engasjerende måte tar han oss med inn i de forskjellige fasene i livet sitt. Det har blitt en interessant og inspirerende bok. 

Jeg fikk mitt første møte med Norvald på Fjellhaug skoler mens han ennå var misjonsstudent. Etter at misjonsstudentene hadde vært ute i praksis, på prekenferd, kom ikke Norvald sammen med de andre. Møtene ble forlenget fordi det var noen som gav seg over til Gud. Det merket jeg meg. Å oppleve vekkelse merker en forkynner for livet. Vekkelse og sjelevinnertjenesten har senere preget Norvald. Det er også hans selvbiografi et levende vitnesbyrd om. 

Vi får et blikk inn i hans slektsbakgrunn. Han fikk tidlig lære om de kår som de strevde under i Nord-Vestlandets fjorder og bygder. Det krevde både hardt arbeid, oppfinnsomhet og ikke minst gudsfrykt. Han fikk med seg en god kristen arv fra heimen. 

Han forteller med frimodighet om sin barnedåp. Det gir anledning til å ta opp spørsmålet om barnedåpens verdi og satt inn under vekkelsens synsvinkel. Her er mye nyttig sjelesørgerisk hjelp å finne. 

Norvald Yri fikk det meste av sin utdannelse på Fjellhaug skoler der han først hadde forkurs til misjonsskolen og deretter fireårig misjonsskole. Her kom han i nærkontakt med ledelsen i Misjonssambandet og mange av lærerne og lederne i misjonen kom til å bety mye for ham. Ikke minst Øivind Andersen og Tormod Vågen. Norvald gir uttrykk for takknemlighet for den bibeltro undervisningen de fikk. Det er en holdning som senere har preget ham. Etter endt misjonsskole fulgte to år på Menighetsfakultetet med embetseksamen i teologi. 

På Fjellhaug møtte han Gjertrud som skulle bli kona hans, og han forteller om de vanskelighetene de møtte som unge og nygifte misjonskandidater. 

Norvald fikk tidlig tillitsverv i misjonen. Han ble varamann til hovedstyret i Misjonssambandet og ble knyttet til bibel og misjonsskolen på Fjellhaug som lærer. Han ble valgt inn i komitéen som skulle utgi et nytt kommentarverk til hele Bibelen som Luther og Lunde Forlag stod bak. Selv skrev Norvald kommentar til Hoseas og Joels bok. 

Norvald er engasjert av forholdene i Den norske kirke, og han følger i stor grad Hopes kirkesyn, men han taler klart og sterkt om forfallet som gjør seg gjeldende i kirken og den forpliktelse kirken har overfor Guds ord og bekjennelsesskriftene. Vi forstår godt at dette er hjertesaker for ham. 

Etter noen år på Fjellhaug gikk turen videre til USA og videre studier. Her ble han teologisk docter på en avhandling om ekumenikken i Kirkenes Verdensråds svik i mot Bibelens autoritet. Mens de var i USA, deltok Norvald på forskjellige konferanser og Norvald beretter om møte med sentrale kristne personligheter i denne sammenheng. 

Men det var i ytremisjonen Gjertrud og Norvald kjente kallet til å utøve sin gjerning. Ferden gikk til Etiopia og til undervisningsoppgaver for å utruste ledere og prester i Mekane Jesus-kirken. Han fikk også oppgaver med å representere misjonen ved flere internasjonale konferanser og han gir oss et interessant innblikk i disse. 

Etter tre år i Etiopia kalte misjonen ham til oppgaver ved hovedkontoret. Han fikk i den anledning oppgaven med å tilrettelegge arbeidet i Sør-Amerika. I den sammenheng skrev han boken: ”Indianerne venter.” 

Etter fem år ved hovedkontoret kom det kall fra Tanzania om undervisningsoppgaver knyttet til forskjellige teologiske seminarer. Her ble han kastet inn i spenninger når det gjaldt bibel- og kirkesyn. Han forteller levende om det. 

Derfra gikk veien tilbake til Fjellhaug og undervisning der. Tiden på Fjellhaug har blitt avbrutt av flere opphold i Tanzania. Han har gått inn gjennom åpne dører der. Ikke alltid har han brukt de tradisjonelle veiene, men han har brent for å gjøre evangeliet kjent og nådd inn til nye områder med evangeliets ord. Han ønsker at vekkelses- og lekmannsarven skal videreføres på misjonsfeltene våre. Det må være rom for selvstendige initiativ innenfor kirkesamfunnet grenser. 

I 1994 mistet han Gjertrud, og etter henne ble det et stort tomrom. Etter en tid fant han en ny støttespiller og ektefelle i Anna Aarsland. Sammen har de fått gjøre en stor gjerning i Tanzania. 

I de senere år har han ofret mye tid og krefter på skrivearbeid. Han har vært en av de sentrale utgiverne av ”Bibelen Guds ord”. I dagspresse og tidsskrifter har han skrevet om bibelsyn, kirkesyn, ekumenikk, abort, homofili, tjenesteordningen i Kristi menighet osv. Det førte til at han ble aktiv med å etablere ”NORGE I DAG” slik at det kunne være et aktivt talerør i kirke- og samfunnsdebatt. 

Han har gitt oss en omfattende misjonshistorie, innføring i de bibelske skrifter der han tar opp mange sentrale spørsmål som teologer og kristendomsstudenter møter. Han har i flere bøker ført oss inn i Romerbrevets mektig budskap. 

Norvald er selv grepet av evangeliet og vil dele det med andre. Gjennom TV-kanalen har han reist seg en talerstol. Først på nær-TV i Oslo sammen med Carl Fr. Wisløff og senere over hele landet gjennom Visjon Norge.

Norvald har gitt oss et vindu inn i et rikt og engasjert liv der evangeliet har vært drivkraften. En bok det er vel verd å lese.

Tittel: Fanget av den store nyheten
Forfatter: Norvald Yri
Forlag: (Eget forlag)
Ant. sider: 216 s.
Pris: kr 198,-