Artikkel nr 14 fra blad nr 1-2010
Emne: Bibelstudieserie
Sammenkomstens telt - del 10

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

Det aller helligste 

var det innerste rommet i Tabernaklet. Inngangen var stengt med et teppe vevd at fire farger – blått, purpurrødt, karmosinrødt og hvit. I teppet var det vevd inn kjeruber av gull. 

Dette rommet var avstengt. Ingen hadde tilgang til det uten ypperstepresten. Han kunne bare gå dit inn en gang i året. Det var på den store sonofferdagen. Da måtte han ha med seg blodet fra offerdyret ved Brennofferalteret i Forgården. 
Det aller Helligste var på en spesiell måte viet til Herren. Det var hans trone i Tabernaklet. Hvilestedet for herlighetsskyen som viste Guds nærvær blant Israels folk. 
Rommet var ti alen i alle retninger. Både høyde, bredde og lengde var like. Tre av veggene var reist av planker av akasietre. De var alle fullstendig dekket av gull. Veggen mot øst var teppet som førte inn i Det aller helligste. Taket var dekket med tepper med de samme fargene som forhenget. 
Vi har understreket at 10-tallet taler om en prøvende dom. Her møter vi ti ganger ti alen som blir hundre. Det er fullkommenhetens tall. Alle prøver har nådd sitt mål i hundre. Det uttrykker den endelige seier. 
Paktens ark ble plassert i Det aller Helligste. Denne paktskisten var den første gjenstand som Herren ba dem å lage og plassere i helligdommen. Slik beskriver Herren den for Moses. 
”De skal lage en ark av akasietre, to og en halv alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høy. Den skal du kle med rent gull, både innvendig og utvendig skal du kle den med gull. Og du skal lage en gullkrans på den rundt omkring. Du skal støpe fire gullringer og feste dem i de fire føttene på arken, to ringer på den ene siden og to på den andre. Så skal du lage stenger av akasietre og kle dem med gull. Og du skal stikke stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kan bæres på dem. Stengene skal bli i ringene på arken, de må aldri tas ut av dem. Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg”. 2 Mos 25,10-16. Utførelsen er beskrevet i 2 Mos 37,1-9 

Det er ikke første gang Herren gir befaling om å bygge en ark. I en svært kritisk situasjon får Noah beskjed om å bygge en ark til frelse for seg selv og sin familie. Arken vernet og frelste dem fra dommen og undergangen til den verden som var før syndfloden. Slik ble arken bygd som et forbilde på Kristus. 
Paktens ark var også en ark til frelse for et gjenstridig folk. Den skulle vitne for dem om Guds miskunn og nåde mot dem. 
Paktens ark er i likhet med alle gjenstandene i Sammenkomstens telt et vitnesbyrd om Kristus både i det han har gjort, gjør og er for oss. 
Skriften bruker flere uttrykk eller navn på Paktens ark (8). Flest ganger står det bare arken (47), så følger Guds ark (37), Herrens ark (32) og Vitnesbyrdets ark (13). 

Paktens ark 

var en kiste som var laget av akasietre. Den skulle ha fire bein. Hvert hjørne skulle ha bein av massivt tre. I disse beina skulle det festes noen ringer. De skulle være fester for at bærestengene skulle tres gjennom dem. Under transporten ble arken båret av disse stengene. Arken representerte en betydelig tyngde med alt som hørte med. 
Alle gjenstandene i Tabernaklet var laget av akasietre unntatt lysestaken og nådestolen. Dette ørkentreet hadde spesielle egenskaper. For det første vokste det i Sinaiørkenen og kunne bli ganske stort og egnet til materialer. For det andre var det en tresort som ikke råtnet. I den greske oversettelsen av Det gamle Testamente LXX (ca 200 år f Kr), ble det gjengitt med ”uforgjengelige tre”. For det tredje hadde det en svært hvit farge som talte om renhet. Og for det fjerde nyttet ørkenfolkene saften av det til medisin. Det var om natten det gav fra seg denne saften. Enda en ting særpreget dette tre. Det hadde torner. 

Når denne tresorten ble valgt, var det fordi det var et tilgjengelig tre. Men på mange måter bærer det også vitnesbyrd om Kristus som sant menneske. Trær i Skriften var ofte bilde på mennesker og nasjoner. Akasietreet ga form og dimensjoner til paktskisten. La oss ta med litt om begrunnelsen for å se vitnesbyrdet om Kristus i akasietreet. 
Kristus var et ørkentre. 
Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham”. Jes 53,2 
Akasietreets uforgjengelighet er et vitnesbyrd om Kristus. 
”Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men ifølge et uforgjengelig livs kraft”. Heb 7,16 
Akasietreets renhet vitner om Kristi renhet. 
”- han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn”, 1 Pet 2,22 Akasietreets legende virkning er vitnesbyrd om Kristi legedom. 
”Og de førte til ham alle som hadde ondt og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme. Og han helbredet dem”. Matt 4,24 
”- og ved hans sår har vi fått legedom”. Jes 53:5 
Akasietreets torner forteller om hvilken skjebne som ble gitt ham. 
”Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hans hode, og de hengte en purpurkappe om ham… 5 Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det menneske!” Joh 19,2og5 

Arken ble kledd med gull. 

Akasietreet ble fullstendig dekket med gull. Gullet er det himmelske metall og vitner om Jesu guddommelige natur. Skriften gir et klart vitnesbyrd om at Kristus er sann Gud og sant menneske. De to materialene i Paktens ark vitner om det. 
Mennesket Jesus Kristus var Guds sønn, helt og fullt. Da Guds øyne falt på ham, så han ikke annet enn rent gull. Han var fullkommen, hellig og herlig i alle deler. Hans tanker, motiver, ord, gjerninger og handlinger var til Faderens fullkomne behag. Han frydet seg over menneskesønnen og Guds Sønn, Jesus Kristus. 
Denne paktskista stod i Det Aller Helligste. Gud øyne hvilte der. Innfor Guds ansikt står vår stedfortreder og frelser som Guds Sønn og Menneskesønnen. Han la ikke fra seg sin menneskelighet da han ved sin himmelfart gikk inn i himmelen. I dag er han Menneskesønnen ved Faderens høyre hånd. 
”Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!” Apg 7,56 
Det rene gull er et vitnesbyrd om Kristi guddom. Gullet passer inn i Guds nærhet. Himmelen gir et klart og sterkt vitnesbyrd om gullet, det edleste av alle metaller. Bare gull er gagnbart i himmelen.
” - så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik…” Åp 3,18 
Det er av betydning at vi kjenner Kristus som den som er vår paktskiste i himmelen. 
”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus”. Joh 17,3 

Dimensjonene 

”De skal lage en ark av akasietre, to og en halv alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høy”. 2 Mos 25,10 
Dette er den eneste gjenstanden i Tabernaklet hvor målet blir oppgitt i halve alen. En og to tallets symbolske verdi kjenner vi. Ett-tallet er Guds tall og to-tallet er vitnesbyrdets tall. Men hva med den halve alen? Bibeltolkeren Ridout gir en forklaring. Han sier halv kommer fra roten av det hebraiske ord som betyr å dele i to. Den symbolske betydningen ligger i det dobbelte antall. I dette tilfelle i fem og tre. Da har vi de samme dimensjonene som Brennofferalteret. 
Han sier fem står for nåde og tallet tre som et vitnesbyrd om Gud. Det siste ser jeg klart, men femtallet blir noe mer utydelig for meg. 
Videre peker han på at den halve delen taler om at det er så mye mer enn en har hørt og tenkt. Det kommer fram i dronningen av Sabas vitnesbyrd for kong Salomo. 
”Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten! I visdom og lykke er du enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom!” 1 Kong 10,7-8 
Det synes klart at verdien av Jesus i den himmelske helligdom langt overgår det vi kan fatte eller forstå. Rikdommen og betydningen er den er langt større enn noen har maktet å forklare. 
”For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende”. 1 Kor 13,9-10 

Konstruksjonen av arken 

Arken skulle være firkantet og det betyr at dens innflytelse er omfattende. Den vender seg mot alle himmelretninger. 
Øverst på arken skulle det være en krans av gull. (2 Mos 25,11) 
Det forteller om æren som er knyttet til paktens ark. Den var til Guds ære. Kristus æret Gud i alt han gjorde og alt han er. 
”Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden… ” Heb 2:9 Jmf. Jes 28:5 
Denne kransen på toppen av arken, skulle også være et slags gjerne slik at nådestolen alltid var på sin rette plass. Den skulle ikke stå i fare for å falle av. Arken skulle alltid være dekket av nådestolen. 

Innholdet i Paktens ark 

Arken skulle være et oppbevaringssted. Lokket skulle ta vare på og beskytte det som lå oppe i arken. 

Lovtavlene ble oppbevart i arken 

”Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg”. 2 Mos 25,10-16 
Vitnesbyrdet er lovens tavler. De skulle plasseres i arken. Gjennom lovens ord ble Guds vilje gjort kjent for Israel folk. Gud hadde skrevet lovens ord med sin egen finger. De førte tavlene Gud skrev, ble knust fordi folket hadde brutt Guds lov på en grufull måte. De knuste tavlene taler om menneskets manglende evne til å oppfylle loven. Men Herren vil begynne på ny og møte dem på en ny måte. 
” På den tid sa Herren til meg: Hogg ut to steintavler, av samme slag som de første, og stig opp på fjellet til meg. Du skal også lage en ark av tre. Så vil jeg skrive på tavlene de ord som stod på de første tavlene, de som du slo i stykker, og du skal legge dem i arken. Da laget jeg en ark av akasietre og hogg ut to steintavler likesom de første. Og jeg gikk opp på fjellet med de to tavlene i hånden. Han skrev på tavlene det samme som var skrevet første gangen, de ti ord som Herren hadde talt til dere på fjellet midt ut av ilden den dagen dere var samlet der. Og Herren gav dem til meg. Så vendte jeg meg og gikk ned fra fjellet og la tavlene i den arken jeg hadde laget. Der ble de liggende, slik som Herren hadde befalt meg”. 5 Mos 10,1-5 Lovens tavler taler om Guds rettferdighet og dom. De uttrykker Guds evige vilje og krav. Disse tavlene ble Moses pålagt å legge i arken. Hva sier det når arken er et vitnesbyrd om Kristus? Guds vilje og lov ble i dypeste forstand lagt i Jesu hjerte, var ett med hans personlighet og ble uttrykt i hans liv og gjerning. 
”Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til – enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Ved denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle” (Heb 10:7-10 Se Sal 40:8-11). Jesus ble født under loven (Gal 4,4). Han elsket loven og han oppfylte loven. 
”Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle” Matt 5,17. 
Det er som vår stedfortreder han tar loven opp i seg og svarer for alle dens krav. Derfor blir det skrevet: 
” Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. 19 For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet” Rom 5:18-19. 
Kristus har svart for alle de krav som Guds lov stiller til hans folk. Han har innfridd alle de mangler som hele skapningen er ansvarlige for. Bare i Kristus – som også forbildet viser – finner vi den lydighet som møter ethvert krav ved Guds trone. Derfor kan enhver troende juble ut: 
”De skal si om meg: Bare i Herren er det rettferdighet og styrke”. Jes 45,24 
Og derfor smykker Guds menighet seg på denne måten: 
”I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet”. Jer 23,6 
I den himmelske helligdom er Kristus som vår paktsark. Loven er skjult i ham og hos ham har den sin hele oppfyllelse. Loven kan ikke fordømme når Kristus har oppfylt alle krav. I Ham har vi en evig rettferdighet. 

Mannaen ble oppbevart i arken.

” Moses sa: Så har Herren befalt: Fyll en omer med manna og gjem den for deres etterkommere, så de kan se det brød jeg gav dere å ete i ørkenen da jeg førte dere ut av landet Egypt. Så sa Moses til Aron: Ta en krukke og legg i den en full omer manna. Sett den ned for Herrens åsyn, den skal gjemmes for deres etterkommere. Som Herren hadde befalt Moses, slik satte Aron krukken ned foran Vitnesbyrdet til å gjemmes”. 2 Mos 16,32-34 

Herren forsørget Israels folk i ørkenen. Hver dag fikk de ete manna. Vitnesbyrdet om Guds evne til å forsørge skulle stadfestes. Derfor fikk Moses beskjed om å fylle en omer med manna i en krukke og plassere den i Paktens ark. Den skulle inneholde en omer manna. En omer var det en mann kunne trenge for en dag. 2 Mos 16,16 
I 2 Mosebok står det ikke noe om hva denne krukken var laget av, men siden den skulle oppbevares i arken og stå for Herrens åsyn, måtte den være av gull. Dette har Den Hellige Ånd fortalt oss seinere. Det aller helligste ”som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler”. Heb 9,4 
Mannaen viste Guds store makt til å føre Israels folk gjennom ørkenen og sørge for deres underhold slik at alle deres behov ble dekket. 5 Mos 8,2ff. Løftene som er knyttet til Messias, viser at deres store nød skal bli dekket av ham. Går vi videre til Jesus Kristus, forteller Skriften at Jesus Kristus er den egentlige manna. Han er det brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. 
Lovtavlene understreker Guds vilje som sannheten og gullkrukken med manna framhever nåden. De er satt ved siden av hverandre i gullkisten, Paktens ark. 
”For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus”
. Joh 1,17 
”Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre”. Sal 85,11 

Arons stav 

Enda en gjenstand skulle oppbevares i denne paktskista. Det knytter seg en spesiell historie til det. Bakgrunnen finner vi i 4 Mos 17. I kapittelet foran blir det fortalt at Korah ledet an i et opprør mot Aron og Moses. De gav uttrykk for at disse to brødrene hadde tilranet seg en fremtredende posisjon. Dette opprøret trengte et inngrep fra himmelen. 
Herren ba Moses hente fram 12 staver. Disse tolv stavene fikk navn etter Israels tolv stammer. På Levi stammes stav ble Arons navn skrevet. Disse tolv stavene ble brakt inn i Det Aller Helligste og lagt fram for arken og sier Skriften: 
”Da Moses dagen etter kom inn i vitnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav, den som var for Levis hus, hadde spirt. Den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler. Da bar Moses alle stavene ut fra Herrens åsyn og viste dem til alle Israels barn. Og de så dem og tok hver sin stav. Og Herren sa til Moses: Bær Arons stav inn igjen foran vitnesbyrdet så den kan gjemmes som et tegn for de gjenstridige. Du skal gjøre ende på deres knurr, så jeg slipper å høre på det. Ellers skal de dø”. 4 Mos 17,8-10 
Autoriteten og bestemmelsen er tatt helt ut av hendene på mennesker. Gud styrer og han gjør sin vilje gjeldende. Avgjørelsen er Guds og Guds alene. 
Disse døde og livløse stavene ble lagt fram for Guds øyne. Guds mektige kraft ble utløst. Den ene staven kom til å skille seg kraftig ut. I løpet av en natt i mørket i Det aller Helligste spirte det fram på Arons stav både knopper, blomster og mandler. Et mirakel hadde skjedd. Den døde staven var blitt et friskt tre. Aron var den utvalgte. 
”Han sendte Moses, sin tjener, og Aron som han hadde utvalgt”. Sal 105,26 
Den er i seg selv et sterkt vitnesbyrd om den oppstandelseskraft som ble vist på Jesus da han stod opp fra de døde på den tredje dag. Frelsesverket var fullført. Det var blitt både knopper, blomster og fullmoden frukt. 
Vi ser et vitnesbyrd om hvordan Jesus Kristus ble behandlet. Han ble forkastet av sine jødiske brødre. De eldste, skriftlærde og yppersteprestene gjorde opprør mot ham. 

Moses og Aron representerte forkynnelsen av lovens sannhet og nådens underfulle gjerning. Begge to møtte hat og ble motarbeidet. Men Herren dømte mellom dem. Gud dømte mellom folkets ledere og sin Sønn ved å reise ham opp fra de døde og gi ham herlighet og ære. Livets høvding stod fram. 
Moses viser stavene fram for folket. Slik viste også Kristus seg levende med mange beviser. 
Nå er denne staven Kristus som har blomstret, lagt inn for Guds ansikt i paktskisten og taler om hva Kristus har gjort for sitt folk. 
Staven skulle oppbevares som en garanti. Dette gjør seg gjeldende på flere områder. Først vil jeg peke på utvelgelsen. Staven som blomstret var stadfestelsen av Arons utvelgelse. Gud pekte ham ut. I oppstandelsen taler staven om Kristi utvelgelse. Skriften taler tydelig om det. 
”Se, min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene”. Mat 12,17-18 
”Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud”, 1 Pet 2,4 jamf 1 Pet 2,6. Rom 1,4.