Artikkel nr 12 fra blad nr 1-2010
Emne: Kommentar
Homofililiberal biskop

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Søndag den 8. november ble sokneprest Erling Pettersen vigslet til ny biskop i Stavanger. Dermed har også Stavanger bispedømme fått sin første homofililiberale biskop til stor sorg for både bibeltro prester og lekfolk, men til glede for liberale kristne og verdslige mennesker. 

Bispenes preses, Olav Skjevesland, holdt vigslingstalen hvor han blant annet kom inn på egenarten ved det kirkelige tilsyn. Han nevnte i den forbindelse tilsynets fundament, form og formål. Angående fundamentet sa han: 

”Først: Tilsyn i kirken har sitt særegne grunnlag, sitt fundament. Tilsyn til vanlig er basert på et regelverk, og utøves ut fra politisk vedtatte retningslinjer. Det kirkelige tilsyn har sitt fundament i kirkens læregrunnlag, uttrykt slik i ritualet: ”Du skal ta vare på apostlenes lære etter vår kirkes bekjennelse”. Det er en ladet setning, som handler om å føre kirkens læretradisjon videre på en fornyende måte. Noe annet grunnlag gis det heller ikke for en byggende bispetjeneste”. 

Det er rett at en biskop skal ha til fundament apostlenes lære etter Dnk bekjennelsesskrifter. Men er dette tilfelle med den nye biskopen? Han mener at homofile i partnerskap kan vigsles til tjeneste i Dnk. Men det er brudd både med Den hellige skrift og bekjennelsesskriftene. Selv om biskop Skjevesland vet dette, så vigslet han Pettersen til biskop. Med andre ord den nye biskopen lærer mot Guds hellige ord i dette spørsmålet, men det synes ikke som om preses tar det så alvorlig. Men mange blant kristenfolket i Rogaland tar avstand fra biskopens homoliberale syn. For den tidligere kirkestatsråden er det imidlertid en seier å få en homoliberal biskop til ”det mørke fastlandet”. For sosialistene og andre vil omforme Dnk i sitt eget bilde slik at den blir politisk korrekt. 

Den nye biskopen talte fint om Guds nåde som er for alle mennesker. Men ikke et ord ble nevnt om omvendelse, gjenfødelse, et nytt liv eller den daglige kamp mot det gamle mennesket, verden og Djevelen. Apostelen Paulus skriver: ”For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,” (Tit 2,11-12). 

Det var vel ikke å forvente at biskopen skulle nevne at Guds nåde også opptukter eller disiplinerer oss til å fornekte, eller si nei til ugudelighet og verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i denne verden som vi nå lever i. Hans homofililiberale syn er ifølge Guds ord et brudd med naturretten, Guds skaperordning og med det 6. bud. Ingen som lever i slike forhold, skal arve Guds rike (1 Kor 6,9-10). 

Gud er Herre, forkynte biskopen. Ja, det er sant, men Herrens tjenere bøyer seg for ham i alle saker. 

For noen ser det ut for å være vanskelig å vite hvordan de skal forholde seg til de homoliberale biskopene. Men Skriften taler klart om å ta avstand både fra vranglære og vranglærere (Gal 1,9; 2 Joh 1,9-11). Vi bør også merke oss hva Luther sier om Kristus-troskap: ”Dersom jeg uttrykker så høyt og klart jeg kan alle sannheter i Guds ord unntatt denne sannheten som djevelen angriper akkurat i dag, da bekjenner jeg ikke Kristus uansett hvor tydelig jeg forkynner hans sannheter på alle andre områder. Der kampen raser, der blir soldatens lojalitet satt på prøve. Å stå fast på alle andre fronter er likevel flukt og svik dersom en ikke står fast på det avgjørende området”. 

Noen hevder at en ikke bør ta fram dette med falsk lære. Men det er alvorlig å unnlate å gjøre det. I ”Sannhet til gudfryktighet” spør Erik Pontoppidan (303): ”Kan en også gjøre seg delaktig i andres synder og dermed deres straff?” Så svarer han: ”Ja, dette skjer når en har behag i dem, gir samtykke, høve, råd eller befaling til dem og ikke hindrer eller straffer dem om en kan”. Så henviser han til 3 M 19,17:”Du skal irettesette din neste, for at du ikke skal bære synd for hans skyld”. (Se også 1 Tim 5,22; Åp 18,4). 

For Guds folk er det maktpåliggende å holde seg til Guds hellige ord og ta avstand fra både vranglære og vranglærere