Artikkel nr 2 fra blad nr 6-2009
Emne: Andakt
For ingenting er umulig for Gud

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Erik Høiby

Vi kjenner disse seks ordene fra sammenhengen som de står i her hos Lukas. Gjennom engelen Gabriel fikk Maria er direkte budskap fra Gud at hun skulle føde Jesus som menneske til jord. Men ut fra sitt ståsted stilte Maria seg undrende til det som ble forkynt, ja, det gikk over all menneskelig sans og fornuft, men da er det at Guds allmakt kommer henne i møte: “For ingenting er umulig for Gud ” Luk 1,37. 

Med utgangspunkt i det som Maria fikk høre gjennom engelen, synes jeg denne setningen får dobbel tyngde. Gud gjorde altså det som for oss mennesker var umulig å gjøre. Derfor skriver også Paulus i Rom 8,3 “at det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet.” 

Ved å sende Jesus til jord, gjorde Gud det umulige mulig. 

Tre viktige sannheter skal vi her huske. For det første gjorde Gud det umulige mulig ved at Gud ble menneske i Jesus Kristus. Dernest realiserte Gud sin frelsesplan ved Jesu stedfortredende gjerning for oss. “Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset.” Ja, slik leser vi disse sterke vers i Kol 2,14-15. 

Gud måtte selv ta initiativet til vår frelse i himmelen, og han åpenbarte den i Jesus Kristus på korset. Og endelig gjorde Gud det umulige mulig da han brøt syndens lenker i våre liv og ved Jesu soningsdød satte oss i frihet. “Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livets Ånds lov, har i Jesus Kristus frigjort meg fra syndens og dødens lov.” Rom 8,1-2. Jeg som i meg selv intet har å stille opp med på dommens dag, ja, som ikke har gjort meg fortjent til noe annet enn dom og død og fortapelse, er for Jesu blods skyld frikjent og frifunnet, 

Takk og lov at det som for oss var umulig, det er mulig for Gud! Kanskje leser du denne andakt, du som strever på egen hand med troen og bekjennelsen din. Ja, kanskje betrakter du deg som et håpløst tilfelle som ikke får orden på noen ting i livet ditt. Eller du befinner deg i et mørke av mismot og depresjon. Kjære venn, la Jesus få bryte lenkene i ditt liv om de er aldri så sammensveiset. 

Biskop H.E.Wisløff sa det en gang så treffende: “Jesus løser lenker, før han løser gåter.” 

Husk at ingenting er umulig for Gud! 

Jeg har ofte sitert koret fra en gammel “lesarsang” som passer så fortreffelig i dagens andakt: “Det gjorde Gud, han løste hvert bånd og skjenket meg Livets Ånd. Den fattige drakt ble en skinnende skrud, det gjorde Gud.” 

For ham er ingenting umulig. Han løser lenker og setter sjeler i frihet.