Artikkel nr 13 fra blad nr 5-2009
Emne:  Bibelstudieserie
Sammenkomstens telt - del 8

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

”Så skal du lage et bord av akasietre, to alen langt og en alen bredt og halvannen alen høyt. Du skal kle det med rent gull og lage en gullkrans på det rundt hele kanten. Og du skal lage en list rundt bordet, så bred som en hånd, og lage en gullkrans på listen. Så skal du lage fire gullringer til det og sette ringene i de fire hjørner på de fire føttene. Like ved listen skal ringene sitte, de skal være til å stikke stengene i, så en kan bære bordet. Stengene skal du lage av akasietre og kle dem med gull. Og bordet skal bæres på dem. Så skal du lage fatene og skålene som hører til bordet, og kannene og begrene som det skal ofres drikkoffer med. Av rent gull skal du lage dem. Og på bordet skal du alltid legge skuebrød for mitt åsyn.” 2 Mos 25,23-30
 
    ”Du skal ta fint mel og bake tolv kaker av det, hver kake skal være to tiendedeler av en efa. Og du skal legge dem i to rader, seks i hver rad, på bordet av rent gull for Herrens åsyn. Du skal legge ren virak på hver rad. Den skal være et påminningsoffer for brødene, et ildoffer for Herren. Hver sabbatsdag skal brødene gjennom alle tider legges fram for Herrens åsyn. Det skal være en gave fra Israels barn – en evig pakt. De skal tilhøre Aron og hans sønner. De skal ete dem på et hellig sted. For de er høyhellige og hans del av Herrens ildoffer – en evig rettighet”. 3 Mos 24,5-9
Tabernaklet bestod av to rom, - Det Hellige og Det Aller Helligste. I Det Hellige stod tre gjenstander – lysestaken, skuebrødsbordet og røkofferalteret. Alle strålte i gullets glans. Det samme gjorde veggene. De var laget av akasietre og overtrukket med gull. Hvert bord var 75 cm brede og fem meter høye. Taket var et solid teppe vevd av blå ull, karmosinrød eller skarlagenrød ull, purpurrød ull og hvit lin.
    Inne i Tabernaklet rådet stillheten. Gjenstandene og det som skjedde ved dem, skulle tale, frembære bønner og åpenbare Guds nærvær og åpenbaring.
    Tjenesten ble utøvd av den yppersteprestelige familie, et hellig presteskap. Ingen andre måtte gå inn i dette hellige rom. En dyrebar utvelgelse ble denne familien til del. Noen syntes privilegia var for store og begynte å knurre mot dem.(4 Mos 16). Men Herren stod fast på sin utvelgelse.
    Dette presteskapet, den nåden og den tjenesten de fikk, peker fram til en annen utvelgelse og et nytt presteskap. Først og fremst gjelder det vår himmelske yppersteprest, Jesus Kristus. Han gjør en prestelig tjeneste i den himmelske helligdom. I Hebreerbrevet er det hovedsaken. Heb 8,1. Dernest kan de si oss noe om det nytestamentlige, alminnelige prestedømme. Det består av alle gjenfødte mennesker, utvalgt til enda større privilegier. 1 Pet 2,9-10
    Herren var nidkjær for Tabernaklet. Alt måtte utføres slik han hadde sagt. Det skulle gjenspeile himmelske realiteter og tjenester. Tabernaklet var langt mer enn et vakkert telt i ødemarken i 40 år. Hensikten var å løfte våre øyne fra forbildet til selve bildet, fra symbol til den evige virkelighet. Alt inne i tabernaklet hadde å gjøre med den himmelske orden.
 
Bordet i Det hellige.
Hensikten med Sammenkomstens telt var at Herren ville bo blant sitt folk. Samfunnet blir illustrert med et bord der Herren er til stede og hvor hans øyne hviler.
    Bordet vil først og fremst avspeile en viktig side ved Jesu gjerning. I den himmelske helligdom sitter han ved Faderens høyre hånd og gjør sin tjeneste for oss der.
”For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.” Heb 9, 24
    Når Kristus blir åpenbart i den himmelske helligdom, er det som vår representant og for å ivareta våre interesser og for å vise oss fram. Gjennom ham har vi samfunn med Gud.
    ”Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.” 1 Joh 1,3
    Allerede mens Jesus Kristus var i sitt jordiske tempel (legemet) gir han uttrykk for sitt intime forhold til Faderen.
”… for jeg gjør alltid det som er til behag for ham.” Joh 8,29
    ”Jeg visste jo at du alltid hører meg…” Joh 11,42
”For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd så jeg ikke skal rokkes.” Apg 2,25
    I Kristus er Guds barn satt med Kristus i himmelen. Den himmelske virkelighets åndelige velsignelse er blitt deres.
    ”Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel.” Sal 65,5
    Beskrivelsen av skuebrødsbordet følger etter omtalen av Paktens ark. Det synes å være en dyp indre sammenheng mellom dem, selv om skuebrødsbordet ikke stod nærmest Paktens ark. Flere bibeltolkere peker på det. Herren er nær på en spesiell måte ved dette bord.

Bordets komposisjon
Bordet skulle lages av akasietre. Alt som skulle lages av tre, var laget av dette ørkentreet. Vi har tidligere begrunnet dette som et vitnesbyrd om Jesus som sant menneske. Gullet som skulle dekke treet, vitner om det guddommelige. Bordet blir et vitnesbyrd om Jesus som sant menneske og sann Gud.
    Høyden på dette bordet var 75 cm eller halvannen alen. Den samme høyden som Paktens Ark hadde. Høyden var som et spisebord i dag, et naturlig møtested. Alle mål er gitt av Gud. Lengden var to alen og bredden en alen. Den bibelske alen er ca 50 cm.
    Skuebrødsbordet har samme høyde som arken. De står på det samme nivå. Soningens fullendelse er forutsetningen for det som skjer ved skuebrødsbordet. Lengden på to alen taler om vitnesbyrdet. Den ene alen vitner om at den eneste Gud er nær.
    Skuebrødsbordet skulle ha fire hjørner og skulle stå på fire bein. Firetallet er det altomfattende. Ved dette bord er det tatt hensyn til alt. Vi får hva vi trenger.
    ”Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.” 2 Kor 9,8
    Rundt bordet var det en list, bred som en hånd. (Det er den eneste gangen målet blir oppgitt på denne måten. Det er nok ikke tilfeldig). Oppe på denne listen skulle det være en gullkrans. Hensikten med listen og kransen var å beskytte det som var på bordet. Ikke minst gjaldt det når bordet skulle flyttes til nye steder i ørkenen.

Stengene og ringene
Disse ble brukt til å transportere skuebrødsbordet. Hvert hjørne hadde et bein. Der skulle de feste en ring. Stengene var også laget av aksietre og overkledd med gull. De skulle stikkes gjennom disse ringene. Slik ble skuebrødsbordet løftet og båret med under vandringen.
    Vi kan minne hverandre om å bære frelsessannhetene med oss under livsferden. De skal leve i våre hjerter, i våre tanker og på alle våre veier.
    ”La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.” Kol 3:2
    Paulus taler om å bære Jesu død med seg. En åndelig sannhet som alltid var til stede. (2 Kor 4,10)

Tolv kaker på bordet
Kakene skulle være laget av fint mel og veie en tiendedels efa eller en omer. 2 Mos 16,36
    Disse tolv kakene skulle legges i to rader. Noen ser to stabler med kaker som to tårn på skuebrødsbordet. Andre mener kakene ble lagt etter hverandre i to rader. Personlig heller jeg til den oppfatningen.
    Hensikten med kakene på bordet var at de skulle bli sett. Det er vanskelig å se den enkelte dersom de i ligger i to stabler.

Hvorfor tolv kaker?
Tolvtallet står sentralt i Skriften og er et vitnesbyrd om utvelgelse og er et hellig tall. Tankene går til Israels tolv stammer eller til menighetens grunnvoll med de tolv apostler. Ef 2,20
    Men ofte var både Israel og Guds menighet ikke til behag for Gud. Men det er en som tolvtallet peker inn i mot og det er Kristus. Han er den utvalgte fram for noen.
    ”Se, min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene.” Mat 12,18
    Faderens velbehag hvilte over Jesu liv. (Mat 3,17; 17,5). Hans lidelse og død fylte alle Guds krav. Alt ble innfridd. (Rom 1,5). Innbydelsen til å sitte på tronen i himmelen etter fullført frelsesverk, sier alt. (Heb 1,3)
    Brødene vil bære vitnesbyrd om alle de fullkomne frelsesgoder som Kristus har brakt fram både for Gud og oss.
    Vi kan tale om frelsesgodene i ham og nevne tolv av dem:
    Nåde, miskunnhet, trofasthet, barmhjertighet, kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, rettferdighet, håp, trøst og hvile.
    Eller vi kan ta fram tolv av frelsessannhetene i Kristus som han representerer for Faderens åsyn for vår skyld.
    Frelser, herre, visdom, rettferdiggjører, helliggjører, forløser, forsørger, opplyser, velsigner, syndsforlater, bevarer, fredsfyrste.

Bakt av fint mel
Det står ikke hva slags korn disse kakene ble bakt av. Men det ble totalt knust. På den måten kom det fine mel fram. Kristus kaller seg selv både et hvetekorn og et brød. Begge bilder går på å bringe verden liv. Det er ham som ble knust for oss.
    ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” Jes 53, 5
    Mye taler for at det nettopp var hvete som ble brukt til disse kakene.
    ”Men deg ville jeg fø med den beste hvete …” Sal 81,17 ”Han metter deg med den beste hvete.” Sal 147,14
    Kakene på skuebrødsbordet var gjennomhullet I det engelske oppslagsverket Youngs konkordans blir det fortalt at disse kakene – challoth – betyr gjennomhullede. Hvordan disse kakene var gjennomhullet kan jeg ikke svare på. Det er flere alternativer.
    Disse kakene kan være et vitnesbyrd om ham som ble gjennomhullet for vår skyld for å føre oss fram til Gud.
    Han bærer merkene etter sin lidelsesfulle død på korset også etter sin oppstandelse. Han er Lammet, likesom såret, som trer fram i den himmelske helligdom. Han er en stadig påminnelse om prisen han betalte for vår synd til vår frelse.
    Kakene måtte gå gjennom ilden. Det forteller oss om den lidelsens ild vår dyre Frelser måtte gå igjennom.
    Kakene som skulle brukes som matoffer, måtte være usyrede kaker.
    ”Når du vil ofre et matoffer av noe som er bakt i ovn, så skal det være av fint mel, usyrede kaker med olje i eller usyrede brødleiver smurt med olje.” 3 Mos 2,4.

Skuebrødsbordet skulle aldri være tomt
Prestene tjente ved skuebrødsbordet. De skulle påse at det alltid lå 12 kaker for Herrens ansikt. Hver sabbat skulle de skiftes ut. Men da den evige oppfyllelsen kom, opphørte det forgjengelig. Han har for alltid satt seg. (Heb 10,12)
    Kakene skulle være på skuebrødsbordet også når Israels folk brøt opp og flyttet Sammenkomstens telt til et nytt sted. Alltid skulle Herrens øyne hvile på disse brødene og være i hans nærhet.
    De sju dagene taler om det fullkomne samfunn mellom Gud og mennesker. Et slikt samfunn er bare mulig i samfunn med Kristus.
    Det er bare i samfunn med Kristus vi kan være ham til behag.
   
Prestene skulle spise skuebrødene
Hver sabbat skulle skuebrødene erstattes. Nye brød ble lagt fram for Herrens ansikt. Kakene som hadde ligget i sju dager for Herrens øyne, vært i hans nærvær og vakt hans velbehag, skulle nå spises av prestene. Det var forbeholdt dem.
    Det er derfor en må ta forbehold når det gjelder å gjøre stammene eller menigheten som sådan lik med brødene. De kan nok si noe, men da må en ta noen reservasjoner.
    Men når det gjelder Kristus, er Jesus klar i sin omtale av seg selv. Han er et brød som er gitt oss og som vi skal ta til oss. Han er åpenbart både for Gud og oss. Og det er en nødvendighet for oss å ete ham.
    ”For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød! Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.” Joh 6,33-35
    I Johannes 6 er Jesus opptatt nettopp med det spørsmålet. Foranledningen til at han taler om seg selv som livets brød, er brødunderet i ørkenen. Talen hans vakte anstøt. De som ikke hørte ham til, vendte ham ryggen, mens hans egne ble desto mer bundet til ham.
    ”Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.” Joh 6,48-51
    ”For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg. Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen – ikke slik som fedrene åt, og døde. Den som eter dette brød, skal leve i evighet.” Joh 6,55-58
    Kristus er vår mat. Han skal være stor, kjær og nødvendig for vårt hjerte. Vi må til stadighet se ham og tilegne oss det han er for oss.
    Alt Gud Fader søker, finner sin velbehagelige tilfredsstillelse i Kristus. Vi ser ham i troen og blir sett av Faderen i ham. Hans plass er vår. Vi er til og med satt med ham i det himmelske. Hvor han er, der er vi. Og hva han er, det er vi.
    Kristus er vårt ”livsopphold”, vårt liv. (Kol 3,3). Han er Guds brød, er samtidig vårt brød, det levende brød. I troen eter vi hans kjød og drikker hans blod. Han er vår sjels beste føde. Vi lever bare når vi blir ”matet” av ham. Den som opplever ham, kan underskrive salmistens ord. ”Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.” Sal 103,5

Det kunne ikke spises hvor som helst
”De skal tilhøre Aron og hans sønner. De skal ete dem på et hellig sted. For de er høyhellige og hans del av Herrens ildoffer – en evig rettighet.” 3 Mos 24,9
    Prestene kunne ikke ta med seg skuebrødene ut av helligdommen og spise dem i sine private hjem eller blant venner. Det var på de hellige steder de skulle nytes.
    Vi vet også litt om hvor vi kan nyte livets brød og frelsesgodene. Det er et hellig sted i bønn for Guds ansikt, over en åpen bibel får vi ta til oss frelsessannhetene og godene i Kristus. Det er et hellig sted når vi er sammen om Guds ord i det helliges samfunn. Der metter han oss med gode og margfulle retter. ”Hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær”.
    ”… for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.” Ef 3,18-19
    I de helliges samfunn, gir Herren et spesielt lys og åpenbaring. Ingen steder er mottakeligheten for det Gud vil gi større enn der. Det vi fatter sammen, gir en spesiell velsignelse til oppbyggelse og beriker oss i kunnskapen om Kristus.

”Alltid salig på Guds dyre ord,
alltid får eg eta ved hans bord.
Å, det er ei lukka her på jord
å få vera salig!”
(Sangboka nr 415 v. 2)

Bordets list og krans
    Rundt hele skuebrødsbordet var det en list av gull. Oppe på den var det en kronet krans. Den skulle beskytte det som var på bordet. Samtidig var det en vakker utsmykking som fortalte om den store verdi dette møbelet hadde. Det er viktig å verdsette det rett.
    Det hebraiske ordet for list er ”innelukket”. Det vil si det er vernet om på alle kanter.
    Listen skulle være brei som en hånd. Og det viser oss at Guds hånd er den bevarende kraft. Ingen ting er Herren mer nidkjær for enn dem som er vunnet til Kristus.
    ”En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer.” 5 Mos 33,27 ”Din høyre hånd støtter meg.” Sal 18,36
    Men ingen har som Jesus talt med makt og kraft om sin hånds beskyttende og bevarende makt. ”Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd. Jeg og Faderen er ett.” Joh 10,28-30
    Et av de sterkeste uttrykkene for denne bevarende gullkanten finner vi uttrykt av apostelen Peter: ”dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.” 1 Pet 1,5