Artikkel nr 2  fra blad nr 5-2009
Emne:  Andakt
En arv i himmelen

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene – dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid” 1 Pet 1,3-5.

    Apostelen Peter minner de troende i Lille-Asia om at de har en arv i himmelen. Denne arven er tiltenkt alle Guds barn. Det er en arv Jesus Kristus ønsker å gi til alle mennesker. Ved sitt liv og sin stedfortredende død på Golgata har Jesus tatt all synd og skyld på seg og vunnet en evig rettferdighet for alle mennesker.

    For apostelen er det maktpåliggende å minne dem om Guds utvelgelse, Jesu Kristi forsoning og om Den hellige Ånds gjerning. Enhver som tar imot Jesus som sin Frelser ved Åndens kallelse og helligelse er utvalgt av Gud. Det er ved Guds miskunn en botferdig synder får ta imot frelsen og bli gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

    Dette levende håp består i en arv som er gjemt i himmelen. Vi vet at en arv kan en ikke gjøre seg fortjent til, men det er noe en er født til. Arven i himmelen er tiltenkt alle som er født til det, gjenfødt til det ved dåpen, ved Guds ord.

    Hva er det som karakteriserer denne arven? Den er ”uforgjengelig”. Denne arven forgår aldri. Den er evigvarende og vil bestå alltid hva som enn skjer i universet. Den er ”uflekket”. Den er ikke besudlet av synd og noe ureint. Den er og kommer alltid til å være uten flekker og lyte i all sin glans. Den er også ”uvisnelig”. I naturen visner blomstene, graset og trærne under visse vilkår og til visse tider. Men slik er det ikke med arven som er gjemt for oss. Den falmer og visner aldri.

    Hvor er denne arven? Den er gjemt eller oppebevart i himmelen. Derfor er arven på et sikkert sted. Ingen onde åndsmakter eller onde mennesker har mulighet å trenge seg inn der for å røve eller ødelegge arven vår. Den er i trygghet til evig tid.

    Arven vår er i himmelen, men vi er fortsatt på jorda. Vi lever i en verden som preges av syndens - og dødens lov. På samme måte som de troende i Lille-Asia den gang levde blant hedninger som festet, ofret og bad til sine avguder, lever vi i dag blant mennesker som enten hater, eller som ikke bryr seg om Gud og kristendommen. Noen blir også forfulgt på grunn av sin tro på Jesu navn. Men Guds ord sier vi holdes oppe ved Guds makt ved tro. Tenk for en kraft og makt Gud har. Han som har skapt alt av intet og holder alt oppe. Gud holder også oss oppe, vi som har tatt vår tilflukt til Jesus Kristus, verdens eneste håp. Men snart skal alt fullføres og fullendes. Denne tidsalder skal opphøre, og hva vår frelse består i og innebefatter, skal bli åpenbart (Heb 9,28).

    La oss derfor våke og være edrue så vi ikke mister arven som er oppbevart for oss i himmelen. Men la sinnet være vendt mot det som er der oppe ”der Kristus sitter ved Guds høyre hånd” ( Kol 3,1).