Artikkel nr 12 fra blad nr 4-2009
Emne: Kommentar
Den nye ekteskapsloven

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Den 1. januar 2009 fikk vi en ny ekteskapslov i Norge. Alle ekteskap som ble inngått før denne dato, ble også innlemmet i den samme lov. 

Til høsten er det stortingsvalg og da bør vi legge merke til hva det enkelte parti sier om den nye loven. Regjeringspartiene (Ap, Sv og Sp) går selvsagt ikke inn for at den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven skal røres. 

Vi som kristne statsborgere bør gjøre våre synspunkt kjent både i media og privat og ikke stemme på noen av partiene som vil beholde den nye loven. 

Aksjonen MorFarBarn pekte på noen vesentlige grunner for å avvise loven før den ble vedtatt. De samme grunner bør også gjelde for å få loven opphevet. ”

- Den uforsvarlige saksbehandlingen i partier og departement som hastesak, 
- Mangelen på stortingsmelding og en offentlig utredning, 
- Barnas rettigheter, 
- Den svært mangelfulle forskningen omkring barn i enkjønnede forhold, 
- Samfunnets rett til å hevde at mor-far-barnrelasjonen står i en særstilling i forhold til andre samlivsformer – både biologisk, historisk og kulturelt. 
- Store og ukjente konsekvenser av å bygge samlivslovgivningen på unntakene,
- Samvittighetsfriheten vil bli innskrenket for alle som holder fast på en tradisjonell oppfatning av ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne.” 

Et demonisk opprør mot Gud 

I følge den Hellige Skrift er den nye ekteskapsloven et demonisk opprør mot Den treenige Gud, hans skaperordning og livslover for menneskene. Det er Gud som har skapt universet, alle levende vesener og mennesket. ”Gud Herren formet mennesket (adam) av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel” 1 M 2,7. Eva ble så dannet av Adams ribben, og til sammen utgjør de en enhet, ett kjød. Bare det livslange monogame ekteskap mellom en mann og en kvinne er i samsvar med Guds vilje og plan for menneskelivet. Alle andre seksuelle forhold utenfor ekteskapet (mellom en mann og en kvinne) betegner Bibelen som utukt, hor og ekteskapsbrudd. 

Det nye testamente betegner også skapelsen av mann og kvinne som en profeti om det kommende forholdet mellom Kristus og menigheten, Kristi brud (Ef 5,31-32). Følgelig kan vi slå fast at kjønnspolariteten er en vesentlig metafor (bilde) i den kristne forståelsen av frelsen. 

Den nye loven åpner opp for ”ekteskap” mellom personer av samme kjønn. Det er brudd med Grunnlovens § 2. Regjeringen og Stortingets flertall har gjort opprør og forkastet Gud og hans bud. Bibelen betegner nemlig homoseksuelle forhold som ”en styggedom” (3 M 18,22) ”skammelig utukt” (Rom 1,27), noe som utelukker fra Guds rike (1 Kor 6,9-10) og fører til den annen død (Åp 21,8). 

En antikristelig ånd 

Den nye loven omfatter alle ekteskap som er inngått før 1. januar 2009. Selv om vi ikke har gitt samtykke til dette, så har regjeringen egenmektig og med list innrullert alle kristne ekteskap i denne totalitære lov. Etter den rødgrønne regjeringens (og Stortingsflertallets) vedtak er nå alle ekteskap registrert i en antikristelig lov. C. Asschenfeldt-Hansen sier at sosialdemokratiet på de fleste steder er antikristelig i sitt innerste vesen. ”For det forakter alt det som heter Gud, øvrighet, et ordnet ekteskap osv” (Profeten Daniel side 280 i ”Gullgruben”). 

Filosofen Nina Karin Monsen skriver i sin anbefalingsverdige bok: ”Kampen om ekteskapet og barnet” blant annet om stortingsflertallet: ”De likestilte heterofile, kristne ektepar med homofile par – ikke omvendt. Det vil si at de justerte ned det gamle ekteskapet og endret grunnleggende betingelser for barnet, som kan miste far eller mor. De brukte heterofile og kristne for å tilfredsstille følelsene hos par som ikke kan få barn kun på grunn av egen selvsteriliserende praksis. Stortingsflertallet fortalte det norske folk at den kristne religionen (og all religion) var mindreverdig. De hevet seg over kirken og all religiøs lære og vil nå indoktrinere alle, barn og voksne, om at homofili i virkeligheten er likestilt med heterofili, så sant det heterofile samfunn vil gi dem barn”(side 38). 

Det er tragisk og nedslående at ved den antikristelige ånd som preger regjeringen, legger den til rette for forføring av det norske folk og Antikrists komme og (se Dan 7,25; 11,36-39; 2 Tess 2; Åp 13). 

Satan og hans demoner arbeider planmessig og systematisk for å skade og ødelegge Guds skaperordning og livslover. Guds-opprørere som Marx og Engels arbeidet i sin tid målbevisst for å ødelegge Guds skaperordning. I dag arbeider nymarxister, radikale feminister og radikale liberalister for det samme. Lykkes de med dette, vil det få katastrofale konsekvenser for moralen og samfunnet. Statens nye lover kommer til å ødelegge grensen mellom mann og kvinne, ekteskapet og familien. Særlig vil barna og de unge måtte lide. 

Vi vil slå fast at den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven strir mot all sunn fornuft, og den er et opprør mot Den treenige Gud og hans livslover. Derfor er det viktig at vi legger saken fram for Gud i bønn og bekjenner våre egne og folkets synder. Dessuten må vi arbeide målbevisst på alle lovlige måter for å få den opphevet.