Artikkel nr 15 fra blad nr 2-2009
Emne: Påske
Sammenkomstens telt – del 5

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

Beveger vi oss inn i selve forgården, er det første vi møter der et alter. Det har to navn. Brennofferalteret er det mest vanlige, men det blir også kalt kobberalteret 2 Mos 38,30; 39,39. Dette alteret skiller seg klart fra gullalteret som stod inne i selve helligdommen. Herren gir instruksene om dette alteret. 

Du skal lage et alter av akasietre. Det skal være fem alen langt og fem alen bredt, firkantet skal alteret være og tre alen høyt. Og du skal lage et horn på hvert av de fire hjørnene, og hornene skal være i ett med alteret. Og du skal kle alteret med kobber. Så skal du lage bøttene som asken skal bæres bort i, og ildskuffene og skålene til å stenke blod med, og kjøttgaflene og fyrfatene. Alle disse redskapene skal du lage av kobber. Til alteret skal du lage et gitter, et nettverk av kobber, og på nettet skal du lage fire kobberringer, en på hvert hjørne. Gitteret skal settes nederst under listen på alteret, så det rekker til midten på alteret. Så skal du lage stenger til alteret, stenger av akasietre, og du skal kle dem med kobber. Stengene skal stikkes inn i ringene, så de er på begge sider av alteret når det blir båret. Alteret skal du lage av bord. Det skal være hult. Som det ble vist deg på fjellet, slik skal det gjøres” 2 Mos 27,1-8. 

Etter Herrens anvisning gjorde Moses det. I 2 Mos 38,1-7 står det at Herrens ord ble fulgt til punkt og prikke. 
”Og Moses gjorde så. Han gjorde i ett og alt slik som Herren befalte ham.” 2 Mos 40,16. 

Brennofferalteret det første i forgården 

Brennofferalter hadde meget stor betydning for Israels folk. Det stod sentralt i deres forhold til Gud. Prestene som gjorde tjeneste der, utøvde den på folkets vegne. I forgården kunne de følge med i hva som skjedde. Inne i selve Tabernaklet var prestenes tjeneste ikke synlig for folket. 

Brennofferalteret kom først og det var ikke uvesentlig. 
”Brennofferalteret satte han ved inngangen til tabernaklet, sammenkomstens telt, og ofret brennoffer og matoffer på det, slik som Herren hadde befalt Moses” 2 Mos 40,29. Brennofferalteret var ikke bare det første, men også det største av alle gjenstandene vi møter i forbindelse med Sammenkomstens telt. Til tjenesten ved alteret hørte det en del redskaper, alle laget av kobber. Alle hadde sin spesielle funksjon i forbindelse med tjenesten ved dette alteret. 

Hvordan alteret skulle se ut 

Herren gav en detaljert beskrivelse av hva alteret skulle innholde og hvilke materialer det skulle bestå av. Alt hadde sin spesielle betydning. Ikke alltid er det like lett og se inn i alle delene av Guds råd, men der vi har bibelsk dekning, tar vi dem fram. 

Alteret 

Alteret skulle lages av akasietre. I en tidligere artikkel har vi sagt litt om denne tresorten. Alt trevirke i tilknytning til Sammenkomstens telt ble laget av akasietre. Dette treet hørte til i ørkenen. 

Bibelen bruker forskjellige trær som bilde på folk og mennesker. Vi skal ikke utlegge dette i detalj, men henvise den interesserte til noen skriftsteder som underbygger det. Sal 80,9; Jer 2,21; Hos 9,10; Esek 31,3; Sal 128,3; Mat 3,10; Luk 23,31; Joh 15,1. 

Akasietreet hadde helt hvitt treverk. Denne tresorten er et bilde på Kristus som menneske. Treets hvithet står som et vitnesbyrd om Jesus renhet. Gud ble menneske i Kristus. Profeten Jesaja omtaler ham som et ørkentre.
”Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham” Jes 53,1-2. 

I forbindelse med Jesu soningsdød står treet meget sentralt. Han måtte bli menneske for å dø. Måten Jesus døde på var av vesentlig betydning. Han måtte til korset, forent med nagler til et tre for å dø. 
”Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender” Apg 2,23. 
”ham som dere drepte ved å henge ham på et tre” Apg 5,30; 10,39 
”Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre” Gal 3,13. 
”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset” Kol 2,14. 

Grunnmaterialet i brennofferalteret var akasietre eller sittimtre. Et interessant trekk er det at Israels folk drog fra Sittim inn i løfteslandet. 

Det var et kobberalter 

Etter at alter var laget til av akasietre, ble det kledd både utvendig og innvendig med kobber. I Bibelen er kobberet dommens metall. (Se artikkel 3 om Forgården) Fra Bibelsk oppslagsbok tar vi med: ”Kopper var også i Palestina det eldste metallet. Hebraisk bruker det samme ord for både kopper og bronse. Derfor kan vi ikke avgjøre i hvilken grad israelittene bearbeidet rent kopper. I Egypt ble det rene kobberet erstattet av bronse allerede ved begynnelsen av det nye rikets tid, ca 1580 før Kristus. Sannsynligvis har derfor heller ikke Israel bearbeidet rent kopper. Det var kobbergruver i Libanon, Edom og på Sinaihalvøya. I Bibelens bildespråk er kopper dommens symbol, jfr. Heb 9, 14”. 

Folket kom med det kobberet som de trengte til å bygge alle gjenstandene i forgården. ”Kobberet var en offergave, og utgjorde sytti talenter og to tusen fire hundre sekel.” 2 Mos 38,29. 

Kisten av akasietre ble fullstendig skjult av kobberet. Dette er et vitnesbyrd om den dommen Kristus gikk inn under i sin død på korset. Han som var det fullkomne menneske, Gud og menneske i én person, ble fullstendig dekket av dommen. Menneskeslektens stedfortreder svarte for hele slektens synd, skyld og dom. 
”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud” 2 Kor 5,21. 

Dimensjonene 

”Det skal være fem alen langt og fem alen bredt, firkantet skal alteret være og tre alen høyt” 2 Mos 27,1. 

Målene på brennofferalteret var fem alen både i lengde og bredde. Det skulle være like bredt som det var langt. Og dette skjedde etter Guds plan. Noe som var bestemt og konstruert i Guds himmel. 

Bibelen synes ikke å gi en klar anvisning om bruken av femtallet. De som har arbeidet med Bibelens symbolikk har kommet til noe forskjellige resultat. Noen ser på det som menneskets tall. Femtallet karakteriserer mennesket på flere måter. Fem fingrer har vi på hendene våre og fem tær på føttene. Mennesket er utrustet med fem sanser. Andre taler om femtallet som forløsningens tall. Femtalet blir brukt en hel del i tilknytning til tabernaklet, men jeg har ikke til nå maktet å begrunne forståelsen ut fra Skriften. 

Alle sidene skulle være like. Det som gjaldt for den ene gjaldt for alle. Slik kan det være et vitnesbyrd om at Kristus som den ene tok dommen for alle. Rom 5,18-19. 

Alteret skulle være tre alen høyt. Tallet tre er fram for alt Guds tall. Vi tror på en treenig Gud. Og det skal fortelle oss at Gud var meget nærværende ved brennofferalter. Gud var i Kristus Jesus, forteller Ordet oss. 
Men tretallet har også med mennesket å gjøre. Det ble skapt i Guds bilde og bærer noen av de guddommelige kjennetegn med seg. 
Skriften taler om mennesket ut fra en tredeling. Ånd, sjel og legeme. 
”Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!” 1 Tess 5,23 
”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd” Heb 4,12. 

Videre er tretallet dypt knyttet til dom og forløsning. Jonas var tre dager og tre netter i buken til fisken. Jesus Kristus var tre dager og tre netter i jordens skjød. 
”Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager” Joh 2,19. 
”Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn” Hos 6,2. 

Brennofferalteret var firkantet 

De fire kantene vender seg i alle himmelretninger. Firetallet er jordens eller verdens tall. Symbolsk står det for hele verden. 

”Jeg vil la fire vinder fra himmelens fire hjørner komme over Elam og spre dem for alle disse vinder. Det skal ikke være noe folk som de bortdrevne fra Elam ikke kommer til” Jer 49,36 
Mange steder blir det talt om himmelens fire hjørner som et uttrykk for hele verden. 
”Han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner” Jer 11,12 

Herren overbeviste Peter om at evangeliet skulle til hele verden ved å la en duk bli senket ned til ham fra himmelen etter de fire hjørner Apg 11,5. 
I Åpenbaringsboken fortelles det om fire engler som vernet jorden. De stod ved hvert sitt hjørne av jorden og holdt de fire vinder tilbake Åp 7,1. 

De fire hjørner på Brennofferalter vitner om at hele verden, alle mennesker var innesluttet i den soningen som skjedde. Alle menneskers synd gjennom alle tider og på alle steder ble innesluttet på offerstedet Golgata. 
”Men nå er han blitt åpenbaret én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer” Heb 9,26.
”For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget” Heb 10,14. 

Brennofferalterets horn 

I hvert hjørne på brennofferalteret skulle det være et horn. De skulle gå i ett med alteret og være laget av kobber (2 Mos 27,2). 

I Skriften er horn vitnesbyrd om flere ting. Hornet var et blåseinstrument som kalte til samling. Lyden fra hornene skulle berede til kamp, gi signaler, blåse inn en høytid og la seierens toner lyde fram (Dan 3,5; Sal 148,14). 

Det ble brukt i forbindelse med innvielseshøytider. Salvingshornet ble brukt når konger, prester og profeter skulle innvies til tjeneste (1 Sam 16,1). 
Ikke minst var hornet et vitnesbyrd om kraft. Når kongens horn utvider seg, så legger den ny områder under sitt herrevelde (2 Krøn 18,10). 
Alterets horn skal være med å utbasunere for Israels folk at det er gjort soning for deres synd. Samvittigheten skal salves med syndsforlatelsens nåde. Og det gir ny kraft til liv og virke. 

Vårt alters horn, Jesu Kristi kors skal gjøre kjent det som skjedde på Golgata. Ordet om korset, forsoningens budskap skal kunngjøres for alle folk og nasjoner. Dette kors og budskapet i det er Guds kraft
”For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft”
1 Kor 1,17-18. 
På alteret ble brennofferet brent til soning. Blodet ble strøket på alterets fire horn. Det overskytende blod ble lagt ned ved alterets fot. Blodet på hornene viser oss at det er kraft i Jesu blod. Skal vi forkynne evangeliet i ånd og kraft, må en forkynne Jesu blod og den kraft som er i dette blod. 

Alterets horn var et tilfluktssted. Det blir fortalt om Davids sønn Adonja at han forsøkte å rive til seg kongemakten. Men det mislyktes. I frykt for den hevnen Salomo ville ta, sprang han til forgården, grep tak i alterets horn og ba om nåde hos Salomo. Dette gjorde at Salomo tok ham til nåde og sendte ham hjem (1 Kong 1,50‑53). 
Den som med sin synd og sitt nederlag griper tak i Kristi kors og tar imot forsoningens nåde, blir renset og kan gå videre med håp. 

”Guds altar på jorda er Frelsarens kross, 
der streid han mot Satan og sigra for oss. 
Hans kross er vår fristad, vår einaste von. 
:|: Der gav han seg sjølv i sin einborne son. :|:” 
(Haldis Reigstad) 

Ringene og stengene 

”Så skal du lage stenger til alteret, stenger av akasietre, og du skal kle dem med kobber. Stengene skal stikkes inn i ringene, så de er på begge sider av alteret når det blir båret” 2 Mos 27,6-7. 
Han stakk stengene inn i ringene på alterets sider, så det kunne bæres med dem” 2 Mos 38,7. 

Kobberalteret hadde ringer av kobber på hver side. Stengene som var laget av akasietre og overtrukket med kobber skulle føres inn i ringene. På denne måten skulle alteret flyttes fra sted til sted sammen med Israels folk. Det skulle alltid være i deres midte. 
Dette skal minne oss om nærheten til offeralteret. Levittene som bar dette alteret, hadde et personlig forhold til dette alteret. I tillegg hadde de sett hvordan mennesker fra de andre stammene ved dette alter hadde fått soning både fra sin skyld og sine synder. 

Også vi skal få bære Kristi kors med oss. Det vil være en stadig påminnelse om hva Kristus har lidt og hva vår frelse har kostet. Paulus vitner om denne nærheten 2 Kor 4,10. 

Det skulle ikke være trapper 

”Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at ikke din nakenhet skal blottes over det” 2 Mos 20,26. 

Alteret skulle ikke stå høyt hevet, men blant folket. Alteret er et vitnesbyrd om Kristus som steg ned. Ingen skal behøve å stige opp til ham. Prestasjoner i enhver forstand har han utelukket. Prøver vi å framheve oss selv på noen måte, avdekker vi bare vår nakenhet. 

Alteret skulle helliges 

Herren kalte og utrustet personer til å utforme de forskjellige gjenstandene i sammenkomstens telt. Men før de kunne taes i bruk til sin spesielle tjeneste, måtte de helliges. Å hellige betyr å bli tatt ut av vanlig bruk og innviet til å tjene Herren og hans vilje og dermed være til hans ære. 

Brennofferalter måtte innvies før Aron og hans sønner kunne ta til med sin hellige tjeneste. Om innvielsen av Brennofferalteret står det: 
”Du skal hver dag ofre en okse som syndoffer til soning. Og du skal rense alteret fra synd idet du gjør soning for det. Og du skal salve det for å hellige det. I sju dager skal du gjøre soning for alteret og hellige det, og da skal alteret være høyhellig. Hver den som rører ved alteret, blir hellig” 2 Mos 29,36-37 
”Du skal salve brennofferalteret og alt som hører det til. Du skal hellige alteret, og alteret skal være høyhellig” 2 Mos 40,10. 

Brennofferalteret i Forgården under ørkenvandringen trengte å bli renset ved blod. Det samme var tilfelle med ypperstepresten. Men oppfyllelsen av forbildet, bryter disse grenser. Han var født hellig og han vandret hellig i denne verden (Luk 1,35). 

Men det hellige Brennofferalter gjorde dem hellige som rørte ved det. Her har vi et vitnesbyrd om hva som skjer med dem som tar sin tilflukt til Jesu død og forsoning, og griper det i tro. De blir hellige. 
En dyp sammenheng er det her mellom det Jesus gjør og det som troens barn får del i. På offerstedet helliget han seg for oss og til oss. 
”Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet” Joh 17,19 
”Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle” Heb 10,10 
”For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget” Heb 10,14 

Ved Brennofferalteret startet den store sonofferdagen. Da ble det ofret okse for Aron og hans hus og geitbukker for folkets synder. En av oksene ble det bekjent synd over, og den ble sendt ut i ørkenen for å ta bort synden, og en okse ble ofret og brent, blodet ble strøket på alterets horn og siden båret inn i det aller helligste. Slik ble soningen fullført. Ved Brennofferalteret ble det båret fram fredsoffer, synd og skyldoffer og matoffer. Hver dag ble en okse båret fram til soning (2 Mos 29,36). Den enkelte israelitt som hadde syndet, kom med sitt skyldoffer. Ved brennofferalter ble det gjort opp for deres synder. 

Vårt brennoffer har brakt oss det fullkomne offer. 

Her er han som vil løse 
hver syndebunden trell, 
her er han som vil øse 
sin trøst i bange sjel. 

Sangboken 674, v. 4