Artikkel nr 3 fra blad nr 2-2009
Emne: Påske
Under Jesu kors

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Gunnar Holth

Thomas Kingo (1634-1703) har skrevet en lang rekke bibelhistoriske salmer. Han skrev også pasjonssalmer, en sammenhengende skildring av Jesu lidelse og død. Vi har tidligere i Bibelsk Tro sitert fra disse. 

I dette påskenummeret tar vi med en salme som regnes blant de bibelhistoriske: 
”Gå under Jesu kors å stå”. Her er Frelserens syv ord på korset flettet inn. 

Det har vært hevdet at Kingo dveler mer ved Jesu legemlige smerte enn ved den sjelelige, men ved å gjennomgå denne salmen, ser vi Kingos dype forståelse nettopp av Jesu sjelenød. Denne nød gjorde at Jesus ropte det ut i sin ytterste vånde: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg her i denne gru?” 

“Kingo senker sin sjel ned i Frelserens kval og lider med ham, så vidt som det står i et menneskes makt – men han blir ikke stående ved kors og død, nei, han iler videre til oppstandelsens morgenrøde. Nettopp fordi han har vært så dypt nede i påskesorgen, kan han komme så høyt opp i påskejubelen, når han med veldig kraft stemmer i: ”Som den gyldne sol frembryter..” (Karen Kampmann Bothner) 

La oss så stille oss under Jesu kors: 

Gå under Jesu kors å stå

Gå under Jesu kors å stå 
og la hans røst ditt hjerte nå! 
Ja, stå i stillhet og gi akt 
på det han har til avskjed sagt
Det fjerde ord var fryktelig,
all verdens angst lå gjemt deri:
Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forlatt meg her i denne gru?
Han først for sine fiender bad:
kjære Fader, dem forlat!
For hva de gjør, det vet de ei,
forblindet går de syndens vei.
For min skyld ble du så forlatt
en helvedsstund i vredens natt,
at aldri jeg forlates skal
i dødens mørke skyggedal
Bed og for meg, o Herre min!
Du ser hvor jeg er svak og blind
på all min vei, i alt mitt verk,
men ved din bønn gjør du meg sterk.
All verdens synder lå på ham
og brente med sin ild Guds Lam.
Jeg tørster, ropte han, og fikk
 av eddikvin så besk en drikk.
Så vendte han seg til sin mor.
Å, hvor var hennes smerte stor!
Nå jaget sverdet like inn
igjennom hennes sjel og sinn.
O Jesus, mine synders mål
du tømte i din bitre skål
og gav til gjengjeld meg en flod
av livets kilde, ren og god.
En annen sønn han henne gav
til lindring, trøst og støttestav:
Johannes, se der er din mor,
vær hennes sønn! – slik lød hans ord.
Da lød et ord: Det er fullbrakt!
Et større ord er aldri sagt.
Oppfylt er lov og profeti,
forbannelsen er nå forbi!
Skal også jeg, o Jesus, stå
forlatt, forhatt, med korset på,
ja, venneløs på motgangs vei,
send et Guds barn til hjelp for meg!
Det gir meg trøst i hjerterot,
det er en evig gledes-flod.
Du sonet mine synders sum,
å, dyre evangelium!
En røver stammet frem sin nød
og høstet liv ved Jesu død:
Til Paradis, jeg sier deg,
skal du i i dag få følge meg.
Hans siste ord var fylt av lys
og livets håp i dødens gys.
Han ropte: Fader, i din hånd
jeg overgir min sjel og ånd!
La meg òg i min siste stund
få trøst, o Jesus, av din munn.
Omvend meg du, hver dag som går,
så arv i himmerik jeg får.
Det ord, det ord seg trenger inn
dypt i mitt hjerte, sjel og sinn.
Gi at det blir det siste ord
jeg tale skal på denne jord. 

 .