Artikkel nr 9 fra blad nr 1-2009
Emne: Bokmelding
Ny bok: ”Den store sannheten” av Norvald Yri

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

Etter å ha lest Norvald Yris siste bok, satt jeg tilbake med to bibelord. Først: ”La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner”. Rom 3,4 og det andre: ”Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner”. 1 Joh 5,10. Det er alvorlig å stille seg i motsetning til Guds sannhet. 

Yri har gitt boken sin tittelen ”Den store sannheten” fordi han tror at Gud er Sannhet og at han har gitt oss sannheten i sitt ord. Derfor er det befriende å lese en bok som denne. 

Boken er en innføring i alle de 66 bibelske bøkene i Bibelen. Den gir god oversikt og kunnskap om den enkelte bok. Vi blir ført inn i Bibelens verden. Mange bøker som tar for seg Bibelen på denne måten, oppholder seg for det meste omkring Bibelen. Men Yri makter på en tillitsfull og innsiktsfull måte å føre oss inn i hovedtankene i det enkelte Skrift. 

En stor del av boken er viet Mosebøkene, omkring en fjerdedel. Det er ikke tilfeldig. De legger grunnlaget for hele den kristne tro. Derfor har Løgnens Far rettet kraftige angrep nettopp mot denne delen av Skriften. 
Yri gir en omfattende innføring i de tanker og meninger som den såkalte kritiske ”bibelforskning”, har brakt til torgs om Mosebøkene. Kan hende er den noe for stor og for vanskelig for noen lesere, Til gjengjeld gir den dem som vil fordype seg i disse spørsmål, en god og interessant innføring i de tankebygninger som har kommet fram opp gjennom årene. 
Angrepene på Bibelens troverdighet og historisitet blir tilbakevist på en rolig og ballansert måte. Han støtter seg i stor grad på bibelforskerne Edvard J. Young, Gleason L. Archer og Wilhelm Möller. Særlig henviser han mye til Möller. Han bygger opp om tilliten til Bibelen. Derfor er det trist at hans bok ”Frelseshistorien i Det gamle Testamente” ikke lenger er tilgjengelige på norsk. 

Jeg vil fremheve og gi min fulle tilslutning til det Yri gir i en av sine konklusjoner: ”Dermed blir det umulig for bibeltro GT forskning å følge slike og lignende metoder. De må forkastes som uvitenskapelige i forhold til Skriften som frelseshistorie og spesiell åpenbaring. Metodene fører inn i en studieteknikk som tolker tekstene imot Skriftens egen åpenbaringssammenheng.” s 86. 

I innføringene til de andre GT skriftene gir han en oversiktlig sammenfatning og innføring i hovedtankene. Av og til kan det bli noen gjentakelser som står nokså nær hverandre. Han tar opp de kritiske spørsmål som er stilt til den enkelte bok og gir greie svar. I det hele bygger den opp om tilliten til Guds ord. 

Viktig og interessant er det at han gir rom og utlegger litt om Det nye testamentets forhold til en del av disse bøkene. Sammenhengen mellom disse to testamentene i vår Bibelen, blir knyttet godt sammen. 
Hovedtyngden av boken ligger på Det gamle testamente. Det er bra. Mange bibellesere trenger hjelp til å trenge inn i denne viktige parten av Guds ord. 
I behandlingen av de enkelte skriftene i Det nye testamente, følger Yri den samme modell som i GT. Det enkelte skrift får en oversiktlig og god innføring. Han viker ikke unna de mange spørsmål og kritiske merknader mange ”forskere” fører fram. Spørsmålene som er knyttet til forskjellene i de fire evangeliene, blir drøftet på en god måte. Brevlitteraturen er behandlet på en kortfattet, men gir likevel et godt bilde både av innholdet og av innlednings- og forfatterspørsmål. 

På mange måter er Yris bok et korrektiv til Hvalvik og Stordalens bok: ”Den store sannheten”. Den blir brukt som lærebok i forbindelse med grunnfagsstudier i kristendom, men er svært påvirket av bibelkritisk teologi. Løgneren har hvisket dem mange ord i øret. Derfor er vi svært glad for at vi kan legge Yris bok i hendene på disse studentene slik at de kan få en bok som styrker troen på Guds ord. 

Personlig skulle jeg ønske at Norvald Yri kunne ha siktet seg sterke inn på disse unge som i dag stort sett er prisgitt bibelkritisk teologi. Mye av litteraturen som det er referert til, har mer historisk interesse enn aktuell. Det burde vært aktuelt å ta for seg flere av de lærebøkene som blir brukt på Universitet og Høyskoler i dag og sette dem under Skriftens lupe. Våre unge trenger en håndsrekning. 

Norvald Yri har gitt oss en innføring i Skriften som er svært verdifull. Den krever en god del av leseren, men så gir den desto mer. Jeg ønsker at mange vil skaffe seg denne boken og bruke den. 

Tittel: Den store sannheten 
Forfatter: Dr. Norvald Yri 
Forlag: N Y Media, 2008