Artikel nr 11 fra blad nr 5-2008
Emne: Bokmelding
Ny bok: “Til jordens ender”

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

Det var med spenning jeg startet på denne mursteinen av en bok. Forlagets egen omtale av boken var at misjonær og teolog Norvald Yri har skrevet et bibelteologisk, historisk og globalt bokverk, som vil bli stående som en klassiker i mange år fremover. Store og dristige ord. 

Det er en meget omfattende bok Norvald Yri har skrevet. 620 store sider med tettskreven tekst, nesten 30 sider med litteraturhenvisninger og en lang og detaljert innholdsliste blir til sammen 670 sider! 

Boken er delt inn i fire hoveddeler. I del en, gir forfatteren et bibelteologisk perspektiv på hva misjon er. Sentralt her står begrepet ”Guds misjon”. Gud vil at budskapet om frelsen i Jesus Kristus skal forkynnes for alle folkeslag. 

Den bibelteologiske delen er meget grundig og har sterk karakter av å være en hel troslære (dogmatikk). 

I de tre siste delene av boken gir forfatteren en historisk oversikt over misjonsarbeidet i ulike perioder av historien. I del to behandles tiden fra pinsedag til reformasjonen (30-1500). I del tre ortodoks, katolsk og protestantisk misjon frem til det store misjonsmøtet i Edinburgh i 1910. Den fjerde og siste delen som også er den lengste, behandler tiden etter verdensmisjonsmøtet i Edinburgh. I denne delen skriver Norvald Yri mye om den skadelige innflytelse som den moderne bibelkritikken har hatt for misjonsengasjementet og han tar oppgjør med mange av de ledende personer som har stilt seg i et kritisk forhold til Bibelen som Guds Ord. Kirkens Verdensråds mangel på bibeltroskap og iver for misjon blir rettmessig påvist. 

Etter min vurdering er styrken til denne boken den bibeltroskap og bibelkjærlighet som forfatteren målbærer. Misjonsvirksomhet gir han en klar bibelsk begrunnelse. Videre gjentar han en rekke ganger gjennom boken at et sant kristenliv på forsoningens grunn vekker nød og omsorg for dem om enda ikke har fått budskapet om Jesus til frelse. Kristen vekkelse og misjon hører sammen. 

Boken innholder ellers svært mye stoff om evangeliets utbredelse i uilke deler av verden og om personer og organisasjoner som har drevet misjon. 

Så langt er alt bra, men boken har en rekke svakheter som gjør den krevende og tung å lese. Det er trasig siden anliggendet og opplegget til forfatteren er meget godt. Det jeg heftet meg mest med var at forfatteren har en lei tendens til å gjenta seg selv. Det samme stoffet blir behandlet ofte både to, tre og enda flere ganger. Det henvises svært ofte i teksten til stoff som er behandlet tidligere. Boken blir på den måten unødig lang. Boken kunne ha vært kortet kraftig ned uten at det hadde gått utover innholdet. Mange kapitler er så springende og full av gjentagelser at det er vanskelig å huske hva som var poenget med dem. Boken hadde tjent seg på en grundig bearbeidelse. 

Flere steder er stoffet generelt og upresist. Jeg savnet under lesningen at forfatteren definerte klarere hva han mente med begreper som han ofte bruker. 

En del rent saklige feil burde ha vært fjernet. Forfatteren hevder f.eks at islam er en animistisk religion. Den allmenne religionsvitenskapelige oppfatningen er at islam er en strengt monoteistisk religion. Men når det er sagt så er islam særskilt i Afrika blandet med animistiske elementer. Denne synkretistiske islam kalles ofte folkeislam, men den egentlige islam er monoteistisk. 

I bok av denne karakter hadde det vært fint om forfatteren hadde skrevet om hvordan muslimene kan nåes med evangeliet. Kallet til misjon i den muslimske verden er det største kallet til den kristne menighet i dag.

Tittel: Til jordens ender
Undertittel: Kristen misjon og Guds Ord
Forfatter: Dr. Norvald Yri
Forlag: Genesis forlag, 2007
Ant. sider: 670 sider, ib.