Artikel nr 11 fra blad nr 1-2008
Emne: Kommentar
Forslag om forandring av KRL – faget i skolen

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Regjeringen foreslår å forandre navnet på KRL-faget (Kristendom -, religion- og livssynskunnskap) til religion, livssyn og etikk (RLE). Regjeringen foreslår også endringer i lovbestemmelsen om faget og i fritaksbestemmelsen. 

De foreslåtte endringene kommer etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) 29.06.2007 fastslo at det opprinnelige KRL-faget og ordningen med begrenset fritak er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

På en pressekonferanse uttalte kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) at nytt navn på faget og en ny lovparagraf er et tydelig signal om at vi ønsker en opplæring der de ulike religioner og livssyn blir behandlet likt. 

Endringsforslagene blir nå sendt ut på høring med svarfrist 4. februar 2008. Lovforslagene skal deretter bli lagt fram for Stortinget til våren. Dersom det blir godkjent, vil det gjelde fra skoleåret 2008/2009. 

Videre uttalte kunnskapsministeren at endringen som regjeringen foreslår til sammen skal de utgjøre en helhet som sikrer at skolene gir kunnskap om religioner og livssyn på en objektiv måte med vekt på likeverdig behandling av dem. 

I forslaget til nye paragrafer tas de punktene bort som setter kristendommen i en særstilling i forhold til andre religioner. I dag heter det at undervisningen skal gi grundig kjennskap til Bibelen og til kristen kulturarv. Den skal dessuten gis grundig kjennskap til evangelisk-luthersk kristendomsforståing og ulike kristne kyrkjesamfunn. 

KRL – faget i dag er omfattet av følgende bestemmelse: 

§ 2-4. Undervisninga i faget kristendoms- religions- og livsynskunnskap skal ­ gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv ­ gi grundig kjennskap til evangelisk-luthersk kristendomsforståing og ulike kristne kyrkjesamfunn ­ gi kjennskap til andre verdsreligionar og livssyn ­ gi kjennskap til etiske og filosofiske emne ­ fremje forståing og respekt for kristne og humanistiske verdiar ­ fremje forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål. 

Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. 

Den som skal undervise i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, skal presentere kristendommen, dei ulike verdsreligionar og livssyn ut frå deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna. 

Her er forslaget til ny bestemmelse: § 2-4. Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk (endringar i kursiv, i tillegg til innholdspunktene, som er tatt ut) 

Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. 

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål. 

Den som skal undervise i religion, livssyn og etikk, skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut frå deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna. 

Forandringer 

Vi vil nå se på noen av de forskjellige forandringer som regjeringen foreslår. 

1.For det første merker vi oss at navnet ”kristendom” nå skal tas bort fra faget. Nå skal det hete ”Religion, livssyn og etikk”. 

2.Regjeringen vil også forandre innholdet i faget og fjerne punktet om å gi en grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv. Likedan vil de fjerne punktet om å gi en grundig kjennskap til evangelisk-luthersk kristendomsforståelse og ulike kristne kirkesamfunn. 

3.Alle religioner og livssyn skal nå være likeverdige. Ingen skal favoriseres på bekostning av andre, men det sies at kristendommen kan det brukes litt mer tid på enn de andre. 

4.Alle religioner (inklusiv kristendom) og livssyn skal bli presentert på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut fra deres egenart. 

Kommentarer 

Når jeg har lest i gjennom forslaget fra regjeringen, blir jeg både frustrert og harm. Dersom dette forslaget i sin nåværende form går i gjennom i Stortinget, vil de unge vokse opp i et fullstendig pluralistisk og hedensk samfunn. 

Regjeringen vil med dette forkaste kristendommen som Norges statsreligion selv om vi har Grunnlovens § 2 og en statskirke. At en regjering med åpne øyne vil bryte med Norges Grunnlov, er både skremmende og lovstridig. Den antikristelige rødgrønne regjering er en katastrofe for det norske folk, og konekvensene vil ikke utebli. 

Regjeringen begrunner forandringene med menneskerettighetene, men dommen i Strasbourg sier ikke noe om at faget bør skifte navn. ”Kunnskapsministeren bruker en dom som referer til KRL-faget slik det var før Bondevik regjeringen endret læreplanen i 2005 for å rettferdiggjøre sitt forslag. Det er SVs program, og ikke Den europeiske menneskerettighetsdomstol, som fører til de omfattende endringene i KRL-faget.” Dette sier leder i KRF, Dagfinn Høybråten (Dagen 28.12.2007) og karakterisere regjeringens begrunnelse som ”en tilsnikelse”. Særlig for SV er det viktig å få bort kristendomsnavnet i faget. 

Høringsforslaget fra regjeringen er både kunnskapløst og historieløst. Forstår man ikke hvilke betydning kristendommen har hatt for Norge i 1000 år. Hvordan var forholdene før kristendommen kom til landet vårt? Hva har ikke Guds ord og lov betydd for både enkelt menneske og for samfunnet? Hva har ikke alle vekkelsene, som har gått over by og bygd opp gjennom årene, betydd både for enkelt menneske og for det sosiale liv i samfunnet? Regjeringens historieløshet er påfallende og skremmende. 

Likestille alle religionene I følge forslaget vil regjeringen sidestille alle religioner og livssyn. Følgelig skal kristendom behandles på samme måte som andre religioner som for eksempel islam, hinduisme og buddhisme selv om vi har § 2 i Grunnloven. 

Forslaget til regjeringen innebærer at ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut fra deres egenart. Dette er jo helt ødeleggende for kristendomsfaget. Hvordan kan en gjenfødt kristen undervise i kristendom på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte? Hvordan kan for eksempel han eller hun stille seg kritisk til Guds åpenbaring som er nedfelt i Bibelen? Det er helt umulig. Å forholde seg nøytral eller agnostisk til det som er det viktigste i livet, frelsen i Jesus Kristus og det evige liv, er fullstendig ugjennomførlig for en kristen lærer. Sagt på en annen måte: ingen gjenfødt kristen kan undervise i det nye RLT – faget slik som det er foreslått. For Guds ord sier: ”En skal lyde Gud mer enn mennesker” Apg 5,29. En kan gjerne spørre om dette også er noe av strategien bak forslaget til forandring? Når de kristne lærerne ikke kan eller vil undervise i det faget, da må andre gjøre det. (Imamer er også villige til å undervise, men de må for enhver pris ikke slippes til i skolen). Men da kan en få både agnostiske og ateistiske lærere til å undervise i faget. Selvsagt kan de undervise på en kritisk og pluralistisk måte, men er det noen som er av den oppfatning at de kan undervise på en objektiv måte i dette faget? Er det ikke også sannsynlig at lærere med et agnostisk eller ateistisk syn vil påvirke elevene til agnostisisme eller ateisme? 

Hvordan vil barna og de unge oppleve det nye faget? Sannsynligvis vil det bli fullstendig forvirring og kaos i hjerte og sinn. Hvor skal de få sitt faste holdepunkt når et virvar av ideer, tanker og oppfatninger om guder, gudinner, ”religiøse personer” og ”forløsningsveier” legges fram og alle skal være likeverdige? Hvordan skal de kunne forstå vår egen historie og kulturelle arv når kristendommen skal sidestilles med verdensreligionene og forskjellige livssyn? 

Barn og unge fra kristne heimer vil få det forferdelig vanskelig. For både lærere og medelever vil nok være med å plukke bort alt som er mulig av det som foreldre har lært sine håpefulle om vegen til himmelen. Jeg er redd for at alle, eller de aller fleste også vil bli utsatt for en eller annen form for mobbing. Det er en ny tid hvor det ”beste” fra mange religioner og livssyn skal tas vare på. Det vil si synkretisme, en ny blandingsreligion vil oppstå hvor en antikristelig ånd er fremtredende. Når er alt relativt, tolereres ikke absolutter lenger. Følgelig er kristendommen gått ut på dato. At noen vil bli bevart i samfunnet med Jesus under slike forhold, vil være et Guds under. Men behovet for kristne friskoler vil øke kraftig, og vi vil gjerne oppfordre til å danne nye kristne friskoler selv om den rødgrønne regjering vil gjøre det så vanskelig som mulig å godkjenne dem. 

Avkristningsprogram 

Regjeringens forslag til nytt religionsfag kan ikke oppfattes annerledes enn at det er et ledd i avkristningen av barna og de unge selv om de sikkert ikke vil innrømme det. Vårt håp og bønn er at mange vil gå imot forslaget, og at Stortinget i sin tid vil nedstemme det. For det er et overgrep mot det norske folk hvor 80-90 % av befolkningen på en eller annen måte har medlemskap eller kontakt med statskirken eller en frimenighet. Sammen med forslaget til ny formålsparagraf for barnehage og skole og forslaget om en kjønnsnøytral ekteskapslov, passer dette godt inn i den antikristelige regjerings avkristningsprogram. Biskop Bo Giertz sier: ”Om staten tidligere forsøkte å tvinge mennesker til å bli kristne, så forsøker den nå på å tvinge dem bort fra kristendommen. Den ene slags tvang er like ille som den andre” (”Kampen om retten”). 

De som fremmer slike forslag, sammen med idelogene som står bak i kulissene, vitner om mennesker som har forkastet Bibelens Gud og kunnskapen om Den treenige Gud og hans livslover for menneskene. Følgelig har Gud overgitt dem til ”et udugelig sinn” Rom 1,28. Hedningene som omtales i Rom 1, hadde bare den alminnelige åpenbaring, mens de førstnevnte har i tillegg lest og lært om den spesielle åpenbaring, det vil si frelsesåpenbaringen i Guds Sønn, Jesus Kristus, men har forkastet den, bevisst eller ubevisst. 

La oss ikke bli likegyldige, engstelige eller motløse. Vi har noe som verden ikke har: en åpen adgang til Gud ved Jesus Kristus i bønn. Vi skal be for kongen og hans hus, storting og regjering og det norske folk. Gud styrer imidlertid begivenhetene mot det mål han har satt. Det er sant hva Lars Eritsland skriver i sin kommentar til Johannes Åpenbaring: ”Mektigere enn alle mørkets makter er de helliges bønner” (se Åp 8,1-5). 

Derfor la oss ikke bli trette av å be! La oss også si fra til våre venner og andre om hva som holder på å skje! Må Gud se i nåde til det norske folk!