Artikel nr 1 fra blad nr 1-2008
Emne: Leder
Læren er ditt liv

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

I Ordspråksboken kan vi lese følgende formaning fra en far til sitt barn: ”Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke! Bevar den, for den er ditt liv” (4,13). Læren skulle være barnets liv. Slik er det også for alle som tror på Jesus Kristus. Den rette læren fører oss inn til personen Jesus Kristus, mens den falske lære fører oss bort fra ham. Slik forstått kan den bibelske læren kalles for vårt liv, siden den bringer Jesus Kristus til oss, han som er det evige livet i sin person! 

Den rette bibelske læren må bevares uansett om det er et såkalt dogmatisk (troslærespørsmål), eller et etisk spørsmål det er tale om. Bibelen, Guds Ord skiller ikke mellom dogmatiske og etiske spørsmål i så måte. Vranglære om det gjelder tro eller etikk fører uvergelig inn under Guds evige dom. 

Sett i lys av dette var Kirkemøtevedtaket den 16. november 2007 fatalt! Med 50 mot 33 stemmer vedtok det øverste organet i Den norske kirke, at homofilt samlevende skal kunne ha adgang til vigslede stillinger i kirken. Det er opp til det enkelte bispedømme å avgjøre om de vil tilsette homofilt samlevende i disse stillingene eller ikke. 

Dette vedtaket kom ikke som noen som helst overraskelse for dem som har fulgt med på det åndelige og etiske forfallet og frafallet i kirken. Det var dessverre som forventet. Kirkemøtets flertall har tydelig vist at de forkaster Guds Ord i denne saken og har tilpasset seg tidsånden. 

Det som Bibelen, Guds Ord med sterke og dømmende ord sier er en styggedom (3 Mos 18,22), motbydelige gjerning (3 Mos 20,13), skammelig utukt, urenhet, vanære og forvillelse som fortjener døden (Rom 1,24-31) og som evige utestenger fra Guds rike (1 Kor 6,9), likestilte kirkemøtets flertall med den tradisjonelle bibelske læren! Det finnes nå to uforenelige læresystemer i den norske kirke om hva Bibelen sier om homofili. Vranglære er blitt sidestilt med den bibelske lære. Hva kjennetegner sann og falsk lære? 

Den falske lære 

Vranglærens viktigste kjennetegn er at Bibelens tydelige og likefremme ord blir fordreid. Den nye og fremmede lære samsvarer ikke med Bibelens ordlyd og summen av Guds Ord. Vranglære kan til forveksling ligne den sanne læren, og blir lurt inn ved siden av denne med ord som viser seg å lede bort fra det Bibelen egentlig sier. 

Falske lærere og profeter er omtalt og tatt et oppgjør med i både Det gamle og Det nye testamentet. Jesus advarer i sin tale om de siste ting og tider i Matteus-evangeliet, om at mange vil stå frem i endens tid å si at de er Messias og de skal føre mange vill. Videre forkynner disse et annet evangelium enn det som Gud har åpenbart gjennom sine profeter og apostler (Gal 1-2). De falske lærerne vil lokke disiplene etter seg og bli beundret og tiljublet i menneskers øyne. Apostelen Paulus kaller dem for glupende ulver som ikke skåner Kristi hjord (Apg 20,29). Disse forførere vil oppstå innen den kristne forsamlingen og utøve sin ødeleggende virksomhet der (Apg 20,30). Vranglærerne lever i mange slags synder og urene lyster. Det viser bl.a. Judas brev og Johannes Åpenbaring med all tydelighet. De griser seg til i seksuelle utskeielser, inkludert den ufyselige perversitet som sodomi er, ringakter herredømmer, spotter høyere makter, deltar i avgudsdyrkelse og støtter mord (Judas 8-16; Åpb 2,14-15; 20). Tenk bare på alle som kaller seg kristne, men som samtidig forsvarer fosterdrap! Vranglærerne tolker de bibelske skriftene til sin egen undergang og lever i ulydighet og opprør mot Gud. 

Det rystende alvoret med den falske læren er at den fører et menneske bort fra Gud og leder til fortapelse. Både vranglæreren selv og de som følger ham eller henne vil gå evig fortapt. 

Den sanne lære 

Det viktigste kjennemerket på den sanne læren er at den i samsvar med Guds ord og at den har budskapet om Jesus Kristus og frelsen i ham som sitt sentrum (1 Kor 15,1-4). Apostelen Peter skriver at de som forkynner skal tale som Guds ord (1 Pet 4,11). Alle som forkynner det kristne budskapet, skal være redskaper for Guds Ord. Det er det ordet som Gud ved Den Hellige Ånd har åpenbart for sine profeter og apostler, som skal lyde, ikke tomme tanker og spekulasjoner hentet fra menneskehjerter. 

Det nye testamentet bruker ofte uttrykket ”den sunne lære” når det skal beskrive den bibelske og sanne læren (Tit 1,9; 2 Tim 4,3 o.a.st.). Det kristne budskapet virker sunnhet på alle områder i våre liv. Sunn lære virker sunn tro og sunt liv. Som motsetning til fremmed lære løftes den sunne lære opp: ”Dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til gudsfrykt, da er han oppblåst og forstår intet ”(1 Tim 6,3-4a). 

Den bibelske læren var avgjørende viktig for de første kristne. Om dem står det at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved brodersamfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene (Apg 2,42). Som menighetsleder hadde den unge Timoteus et særlig ansvar for den kristne læren. Han skulle legge vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren (1 Tim 4,13)! Apostelen Paulus oppmuntrer han videre med følgende sentrale ord, som vi siterer i sin helhet! Merk den betydningen læren har her! ”Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. For nå du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg” (1 Tim 4,16). Læren er ditt liv! 

Vi må aldri falle i den snaren at vi hevder at læren er noe underordnet i den kristne tro. Det er rett nok ved troen på Jesus Kristus at vi blir frelst, men vel og merke troen på den Jesus som de hellige skrifter i Det gamle og Det nye testamentet åpenbarer for oss. Den rette læren viser oss veien til den virkelige Frelser og Herre. Feil lærer skjuler den sanne Kristus. Derfor er Judas sine ord mer aktuelle enn noen gang: ”Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige” (Judas vers 3). Uttrykket tro står her for hele den kristne lære eller den bibelske åpenbaringen. Bevar læren og så vil Jesus Kristus bevare deg gjennom den.