Artikel nr 5 fra blad nr 6-2007
Emne: Fra sangskatten.
Paul Gerhardt, 400 års-jubileum

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Gunnar Holth

Den 12. mars dette året var det 400 år siden Tysklands store salmedikter Paul Gerhardt ble født (1607).

BT vil gjerne markere dette. Nedenfor siteres to av hans salmer som passer godt i denne tiden av kirkeåret: En adventssalme og en julesalme.

Innenfor de lutherske kretser i vårt land er det ikke mange av Gerhards salmer som er i bruk.

De to som her skal siteres, er vel ikke de mest kjente, men svært verdifulle. DELKs salmebok har tatt inn flest av hans salmer – til sammen 20.

Av de best kjente og kjære bør nevnes “Velt alle dine veier”, “Er Gud for meg så trede”, “Her ser jeg et tålmodig lam”, “O hode, høyt forhånet”, “O Jesus, som har elsket meg” og “Mitt liv det er i Jesu blod”.

Mye kunne skrives om Paul Gerhardt, men den beste måten å markere jubileet på, er å lese eller synge salmetekstene! Måtte de bli vår personlige eiendom! Dette gjelder jo meg!

La meg kort nevne at han som prest (Mittenvalde og Berlin) fikk sitt virke under og etter den forferdelige trettiårs-krigen med alle dens grusomheter. Og samtidig med alle raseringer i menigheten, som følge av denne krigen, foregikk det en lærestrid som førte til at Gerhardt måtte gå fra sitt embete. Han ville ikke la seg presse til å nedtone den lutherske lære.

Og som om ikke dette var nok: Familien opplevde store prøvelser. Fire av fem barn døde som ganske små og da hans kjære Anna Maria døde i 1668 satt han alene igjen med den 7 år gamle sønnen Paul Fredrik.

”Det er ganske forunderlig at Gerhardt, med alt han hadde gjennomlevd av krigens redsler og de ualminnelig tunge prøvelser, allikevel er gledens sanger. Der er sagt om ham at der er sådd solsikker i alle hans salmer. Slik som denne blomst bestandig dreier seg etter solen, slik har hele Gerhards liv og gjerning dreiet seg etter evighetens sol. Denne lykkelige evne forklarer livsjubelen i hele hans diktning. Dette kommer særlig frem i hans julesalmer.

Gid Gerhards liv og salmer må tale sitt stille språk til hver enkelt av oss, slik at vi bedre kan lære å leve et harmonisk menneskeliv i barnlig tillit og lydighet mot Gud. Da skal vi gjøre den samme og lykkelige erfaring som han, at det ikke er vi som bærer korset, men korset som bærer oss.”

(Karen Kampmann Bothner)

Med moderate justeringer, siteres salmene slik vi finner de i Landstads reviderte.

Julesalmen ”Hjerte løft...” er helt ukjennelig slik den er gjengitt i Norsk salmebok.

Hvorledes skal jeg møte og favne deg, min skatt,
du skjønne morgenrøde mot all min jammers natt?
Min Jesus, si hvorledes mitt arme hjerte skal
 rett smykkes og beredes deg til en brudesal?

Dirt Sion palmer svinger til evig seiers tegn,
og gledens tone klinger i nådens blide egn.
Mitt hjerte deg til ære skal stå som skog i vår,
 mirt liv deg ofret være til jeg av verden går.

Hvor har du, milde hjerte, dog ingen møye spart!
 Å dempe all den smerte som klemte meg så hardt!
Jeg satt i mørke nede, i dødens skyggers stad,
da kom du selv, min gIede, og gjorde meg så glad.

Jeg lå i bånd og fengseI, du kom med frihets bud,
jeg sto i spott og trengseI, da tok du megtil brud.
For meg å få opphøyet du bar min skam og brøst,
hva du så tungt har pløyet, er meg en evig høst.

Ei annet fra dittrike har draget deg her ned
enn din den uten like bunnløse kjærlighet
hvormed du ville drage all verden til ditt bryst
og vende all dens plage til herlighet og lyst.

Kom, bange sjel, å skrive deg det i hjertet inn,
la denne gIede drive igjennom sjel og sinn
at hjelpen er til stede, at Jesus selv er her!
Han vil deg trøste, gIede, og alltid ha deg kjær.

 La aldri deg forskrekke av dine synders tall!
Nei, Jesus vil dem dekke, de deg for­lates ska
LHan kommer selv, han kommer å dempe all din ve,
og gjør en liflig sommer av all din trengsels sne.

Til sist han og skal komme og give hver sin del,
de onde dødens domme, de gode himlen hel.
Ja, kom, vår sol du klare, og hent.fra støvets dal
din frelste batneskare til himlens lyse sal!

Paul Gerhardt 1653
 H.A. Brorson 1733
M.B. Landstad 1861
Hjerte, løft din gledes vinger!
Over muld
underfull
englesangen klinger.
Hør og merk de toner søte,
himlen lytt melder nytt:
Kristus lot seg føde!

Gud, vår Fader gav i nåde
julenatt
oss en skatt.
Herlig overmåde.
For å frelse oss av nøden
steg herned
kjærlighet
sterkere enn døden.

I som går på trange veie,
stans og hør:
Her er dør
til all gledes eie!
Og i huset innenfore
er det trøst,
 himmelsk lyst,
bot for hver en tåre!

Er I fattige og arme,
inn kun stig,
han errik
og har hjertevarme!
Full av forråd er hans lade,
og han huU
skifter gull
som gjør hjerter glade.

Nu så la oss til ham fare,
mange, få,
store, små,
i en samlet skare!
Ingen må for veien frykte,
Jesu navn
til Guds favn
er oss lys og lykte!

 La oss prise og tilbede
 det Guds ord
som til jord
bragte oss Guds giede!
Gjenlyd, jul, av toner søte,
englesang,
deiligst klang:
 Kristus lot seg føde!

Paul Gerhardt 1653 e.l.
Brandtl878 •