Artikel nr 12 fra blad nr 5-2007
Emne: Kommentar
Den kristne formålsparagrafen står for fall

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav H. Kydland

Det er med stor skuffelse vi er blitt gjort kjent med forslaget fra Bostad-utvalget om at den kristne formålsparagraf i barnehage og skole skal bort og erstattes med noe annet. 

Norge har snart en 1000-årig tradisjon med kristendommen og kristne verdier, som har vært til stor velsignelse for det norske folk. Nå vil imidlertid sterke krefter fjerne, eller sidestille, disse verdier med andre verdier fra fremmede religioner og livssyn. 

Når 8 av Bostad-utvalgets 12 medlemmer opprinnelig ikke ville ha med henvisning til kristne verdier i det hele tatt, sier dette også noe om kunnskapsministeren som nedsatte utvalget. Ingen representanter fra såkalt politisk konser­vativ side ble tatt med, heller ikke representanter fra det teologisk konservative miljø. 

I den nåværende formålsparagraf heter det: "Grunnskolen skal i forståing med heimen hjelpe til å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding". Dette er en klar og konsis formulering som også understreker foreldreretten.

I forslaget fra Bostad-utvalget heter det: "Ho (opplæringa) skal byggje på respekt for menneskeverdet, og åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggende verdiane kjem til utrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religionar og livssyn, og slik det er forankra i menneskerettane." 

Om dette sier en lederskribent i en avis at det er språklig sett ikke noe framskritt når den gamle paragrafens ubehagelige klarhet erstattes av vår tids politisk korrekte og nødvendige, men utfly­tende oppramsinger.

Alle som leser Bostad-utvalgets forslag, vil forstå at det er et kompromiss. Det skal prøve å gjøre alle til lags. 

Ca 85 % av Norges befolkning er medlemmer av statskirken (og i tillegg har vi en del som er medlemmer i forskjellige frikirker) og døper sine barn og lover å oppdra dem i den kristne tro. Human-Etisk Forbund har ca 70000 medlemmer, og Islam teller ca 80000. Saken er den at man har tatt mer hensyn til disse sistnevnte enn de aller fleste av befolkningen. Men menneskerettighe­tene stadfester foreldrenes rett til "å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen over­bevisning. " 

Derfor kan en si at det er "tidsånden" Bostad­utvalget har prøvd å formulere. Man vil side­stille kristendommen og dens absolutte verdier med verdier en finner i humanistisk tradisjon, andre religioner og livssyn. - Tidsånden virker imidlertid alltid mot kristendommen og uthuler dens absolutte verdier. Når tidsånden skal være det overordnede prinsipp, da vil alt som Bibelen lærer, men som ikke er i samsvar med tidsånden, bli bortfortolket og forkastet. - Vil ikke dette si at vi får en skole som er ateistisk i praksis? 

En kan også spørre: Hvordan vil det være mulig å ha ett felles mål for undervisningen når formålsparagrafen spriker så mye? Det vil være helt umulig. I praksis vil det bli opp til hver enkelt lærers innstilling og livssyn hvordan læresitua­sjonen og undervisningen vil bli.

Det mest alvorlige og tragiske er at politik­erne og andre ledende personer vil ta bort sann kristendom fra våre barn og den oppvoksende slekt og erstatte den med fremmede religioner og livssyn som ikke kan hjelpe og frelse noen fra tidsåndens diktatur. 

Vi må bare se i øynene at vi står i en alvorlig åndskamp i skolen og i samfunnet vårt. Sterke krefter vil forkaste Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet, men Gud er på tronen ennå. 

La oss derfor legge landet og folket vårt fram for Gud i bønn!