Artikel nr 10 fra blad nr 5-2007
Emne: Bokmelding
"Livet i Guds Sønn"

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

Titel: "Livet i Guds Sønn"
Forfatter: Einar Kristoffersen
Utgiver: Stiftelsen På Ribelens Grunn

A skrive en andaktsbok er krevende på mer enn én måte. La meg først si litt om hva jeg ønsker meg av en andaktsbok. Den skal bringe lys fra Gud inn i min hverdag og dermed være en inspirasjonskilde inn i mitt daglige liv. Videre skal den i størst mulig grad føre inn i "hele Guds råd til frelse". Den skal være en utleggelse av Guds ord slik at jeg enda tydeligere ser hva Guds ord sier. Den skal gi sjelesørgerisk hjelp og veiledning. I tillegg er det godt når sann­hetene i Guds ord blir fremstilt i en god og berikende språkdrakt. Nå er det ikke enkelt å fylle alle disse kriteriene. 

Einar Kristoffersen har gitt oss et nytt tilskudd til den rike floraen vi har av andaktsbøker. Mange kjenner behov for å variere på andakts­bøker år om annet. Derfor er det med for­ventning en åpner en ny andaktsbok og tar en rask gjennomlesing. 

Jakob Traasdahl og Paul Gerhard Sand gav rundt forrige århundreskifte ut en triologi over søndagstekstene med samme tittel, og Kristoffersen understreker at han har mye å takke denne prekensamlingen for. Den uttrykker et klart luthersk-roseniansk kristensyn. 

Etter å ha lest andaktsboken "Livet i Guds Sønn" sitter jeg igjen med en takk i mitt hjerte for den uforskyldte nåde, det ubetingede evan­gelium. Ut fra de mange bibelord blir vi kon­frontert med vår synd og den eneste redningen som er i Jesu blod. Vi møter en sterk sjelesør­gerisk forkynnelse rettet inn mot anfektede mennesker. På en fin og overbevisende måte fører han leseren inn i møte med Frelseren. 

Dette er tydelig bokens hovedanliggende, og det som ligger Kristoffersen på hjerte. Muligens kan vi si at hovedsaken også kan bli svakheten. Etter gjennomlesingen er det nok en del av "hele Guds råd" som ikke kommer med. Personlig kjente jeg litt på at det burde vært arbeidet noe mer med den språklige siden av mange av andaktene. 

Men når det er sagt, må jeg si at jeg har hatt mange fine stunder under lesingen av boken. Flere ganger har jeg merket meg andakter som jeg med gIede vil vende tilbake til. 

Boken bør få mange lesere. Den vil skape klarhet i det viktigste av alle spørsmål: Hvordan får jeg et rett forhold til Gud? •