Artikel nr 2 fra blad nr 5-2007
Emne: Andakt
Umulig for loven, mulig for Gud

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Litland

Loven kan ikke gjøre noe menneske rettferdig for Gud. Den kan heller ikke hjelpe en kristen til å leve som en kristen. For loven kan ikke oppfylles med gjeminger, men med hjertet - og den krever fullkommenhet. 

Hvor er så kraftkilden i denne sammenheng? Hva er løsningen? 

Svaret får vi i Rom 8,3: "For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet."

Maktesløs pga kjødet. Loven kunne ikke forbedre kjødet - den gamle naturen. Materialet sviktet. 

Noe radikalt måtte skje. Noe måtte gjøres - ikke av mennesker - men av Gud. Han sendte sin egen sønn - i et ganske bestemt oppdrag! "Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdigefor Gud." 2 Kor 5,21 

Nå kan det skje et under, slik Jesus taler om dette til Nikodemus: Mennesket må bli født på ny! Hvordan foregår det? Jo, "etter Hans vilje har han født oss ved sannhetens ord", Jak 1,18a 

Og det hele sikter mot dette: " .. for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. " Rom 8,4 

Ved den nye fødsel blir loven skrevet i våre hjerter. "Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. " Salme 40,9. " .. men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt." Salme 1,2 

Er denne lysten til Guds lov, født i ditt hjerte? Da kjenner du kampen slik vi leser i Ga15,17: 

"For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. " 

Seieren i denne kampen ligger i troen. l Joh 5,4:" For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro." Tror du rett så lever du rett. 

Hvordan er den rette tro? Erik Pontoppidan formulerer seg slik: "Det angergivendes hjertes tilflukt til Kristus, til å gripe og fatte hans fortjeneste." Eller slik han sier det i svar 493 i Sannhet til gudfryktighet: 

"Troen består i at en botferdig sjel tar sin tilflukt til Guds nåde i Kristi fortjeneste, - tar imot og tilegner seg den med iver, og bygger på den med inderlig tillit." 

Derfor lyder Rom. 8, l: (etter grunnteksten)" Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. " 

Dette er ikke en kamp som går ut på å forbedre kjødet, men korsfestelse av kjødet, med alle dets lyster og begjæringer. 

"Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer." Gal 5,24 

"La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster." Rom 6,12 

Vi skal akte oss som døde for synden. "Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus." Rom 6,11 

Kampen for å bevare den rette tro er svær. Fly til Kristus, det er troen sin oppgave. "Tro er det å komme til Gud." (Luther) 

Utallig så som sand
og uten måte
som havets dype vann
er Herrens nåde.

(Kingo)