Artikel nr 11 fra blad nr 3 - 2007
Emne: Bibeltillit
Jesus lærer oss å forstå Bibelen
Av Carl Fr. Wísløff

Luk 24,46-53. 

“Slik står det skrevet: Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilbad ham og vendte så tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i templet og lovpriste Gud." 

Bibelen er en vanskelig bok å forstå. Det sier mange, og så trekker de den slutning at den er for vanskelig. Dermed legger de den til side og bryr seg ikke mer om den. 

Ja, det er sant. Bibelen er på mange måter en vanskelig bok. Den er så vanskelig at ingen egentlig fatter den uten å ha gått i skole hos Jesus. Det leser vi her hos Lukas: Jesus åpnet sine disiplers forstand så de kunne forstå Skriftene. Veldige mengder av bøker er skrevet til forklaring av Bibelen. Og stadig kommer flere. Mye av dette er godt, annet er sant å si ikke til virkelig hjelp for noen. Det avgjørende er om bibeltolkeren har vært hos Jesus og fått sin forstand åpnet av ham selv. Og dette gjelder oss alle. 

Husk at Bibelen er Guds eget ord. Hele skriften er inspirert av Gud, 2 Tim 3,16. Den treenige Gud er Bibelens egentlige forfatter. Så må han selv vite best hva den har å si oss. 

Det er dette vi leser i vår tekst. Tre ting er nevnt spesielt, tre hovedsannheter som fremgår av en rett forståelse av Bibelen. 

Det første er at Bibelen i sin helhet handler om Jesus Kristus, Guds Messias, verdens frelser. “Så står det skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fia de døde den tredje dag.” 

Det er en sammenheng gjennom alle Bibelens bøker, fra den første til den siste, og sammenhengen heter Jesus, Guds Sønn. Han var den håpets stjerne som Gud i sin nåde tente for våre første foreldre på syndefallets dag: “Kvinnens sed skal knuse slangens hode.” 

Med rette har det vært sagt at Bibelens budskap rett forstått kan sammenfattes i tre setninger: Han kommer! Det er det profetiske budskap i Det gamle testamente. Han er kommet! Det er det store frelsens ord i Det nye testamente. Og enda en setning: Han kommer igjen! Det er en grunntone i Det nye testamente: Jesus kommer igjen, og hans troende venner ser fram mot den dagen da han skal komine i skyen. 

For det andre handler Bibelen om det store oppdrag som er betrodd Jesu troende venner: I Jesu navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. 

Det er dette som er den kristne kirkes oppdrag, det er til dette den er satt inn i verden. Redningen fra synd og død og alle onde makter heter syndenes forlatelse. Den som er tatt til nåde hos Gud, eier den største gave Gud har å gi. For, som det heter så fint i den lille katekismen: Hvor syndenes forlatelse er, der er og liv og salighet. 

Og for det tredje: Ved troen på Guds Ord er vi under Jesu velsignelse. Teksten vår sier: Mens han velsignet dem, ble han tatt opp til himmelen. 

Det siste de så av ham, var de naglemerkede hender som var løftet til velsignelse. Og dette fortsetter han med ~ for den som tror på ham. Lovet være Jesu navn for så stort et budskap!