Artikel nr 8 fra blad nr 3 - 2007
Emne: Minneord
Kristoffer Fjelde til minne
Av Olav Hermod Kydland

Lørdag 10. mars 2007 døde Kristoffer Fjelde i sin heimbygd, Jørpeland. Med han er en av de mest særpregede forkynnere og sangevangelister gått bort og forfremmet til herligheten. 

Kristoffer Fjelde ble født 24.10.1924. Han var det eldste barnet i en barneflokk på 9. 

Som 13-14 åring ble han vakt og fikk ta imot Jesus som sin Frelser. 

Han begynte tidlig å vitne om sin Frelser og Herre. Trangen til å vinne andre for Jesus ble lagt ned i ham i bamdomsheimen. Han sa selv at bedehusarven og vekkingslufta fikk han med heimefra. 

Fjelde kjempet med kallet til å bli misjonær og begynte derfor å studere teologi ved Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. Men på MF fikk han “emissær- kallet”. Professor Ole Hallesby oppfordret han også til å bli emissær. 

Da han var ferdig på MF i 1954, begynte han å forkynne Guds ord på heltid. Omtrent hele sitt liv reiste han for Norsk Luthersk Misjonssamband. Han var bysekretær flere steder: Drammen, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sandnes og Oslo. Dessuten var han pastor fra 1963-66 i Salemkirken i Chicago. 

Som pensjonist flyttet han til Sandnes og bosatte seg der sammen med kona, Tavis - som døde i 2000. 

Da Stiftelsen På Bibelens Grunn ble stiftet i 1992, ble Kristoffer Fjelde nestformann i styret. 

Dette verv hadde han like til 2004 da han trakk seg. 

Kristoffer Fjelde var en særpreget forkynner og sangevangelist. Med iver og kraft forkynte han Guds ord til vekkelse, oppbyggelse, tukt og trøst. Han stod på gater og streder og forkynte og sang. Hvor han enn kom i Norge, Sverige og Danmark så innbød han til Guds rike. 

Det lå sterkt på ham at folk måtte bli frelst før det ble for sent. Derfor siterte han ofte sangen: 

“Så ved alle varme, Så den gode sæd, 
Livets Ord om nåde, kjærlighet og fred. 
Sjeler dør omkring deg, livet kjenner du. 
Virk, ti tiden flykter. Så kun flittig nu.” 

En gang fortalte Fjelde til Bibelsk Tro om en eldre forkynner som hadde mye framgang i sitt virke, og som ble spurt om sitt liv som forkynner. Han sa: “Fyrst lese eg meg “fudle”, så ber eg meg varme, så tenker eg meg klåre, så slepp eg meg laus”. Den som kjente Fjelde forstår at dette var også noe karakterisk ved han. 

Han var en evangelisk-luthersk teolog, inspirert av reformasjonens teologi og Rosenius' skrifter. Han skjelnet klart mellom lov/evangelium, synd/nåde og hans forkynnelse hadde alltid et sjelesørgerisk sikte: at tilhørerne måtte bli løst og frelst. - 

Samtidig la han stor vekt på det alminnelige prestedømme og nådegavehusholdningen. 

Et annet særpreg ved han var at han aktivt deltok i åndskampen. Bibel-kritisk - og bibeloppløsende teologi kjempet han imot på alle måter. Med basis i Den Hellige Skrift, Guds inspirerte og ufeilbarlige ord, bedømte han alle tanker, åndsretninger og ideologier og satte dem på plass. 

Vi i Stiftelsen På Bibelens Grunn er takknemlig for de årene Kristoffer Fjelde var sammen med oss og for den kallstroskap og den gjerning han utførte på forskjellige områder. 

Vi takker Gud for hva han fikk utrettet gjennom ham. 

La oss også huske på hans nærmeste: at Herren må se i nåde til hver enkelt av dem! 

Vi lyser fred over Kristoffer Fjeldes gode minne!