content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 8 fra blad nr 2 - 2007
Emne: Påske
Påskens budskap
Av Øivind Andersen

Hva forkynner påskens budskap? 

Det forkynner hvorledes Jesus er død og oppstått av graven som vår stedfortreder. Vi vil her peke på noe av det sentrale i langfredagens budskap: ”Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud.” 

Hva betyr det? 
Jo at Jesus ble gjort til ett med oss. 

Vi er syndere, fordi vi har syndet. Et menneske blir alltid det han gjør. 

Om ikke synden kommer lenger enn til min tanke, er det nok til at den gjør meg syndig, enn si da når den kommer til handling. 

Tenker jeg urent, blir jeg uren. 

Lyver jeg, blir jeg en løgner. 

Gjør jeg det som er ondt, blir jeg ond. 

Tenker og handler jeg egoistisk, gjør det meg egoistisk, osv. 

Et ord, en tanke er nok til å sette merker for livet. 

Det som begynte med Adam har siden forplantet seg til og vokset i oss alle. 

Vi er onde. Vi er synd. Vårt sinn, vår vilje og vår natur er ødelagt. Det er blitt vår egen natur å gjøre Gud imot. 

Nå sier Ordet at det som du og jeg er, det ble Jesus – som ikke selv visste av synd – gjort til.

Jesus ble gjort til deg og meg! Han ble av Gud behandlet som om han var deg og meg! 

For at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var ham! Der Jesus døde på Golgata, døde jeg, døde du, i Guds øyne. 

En er død for alle, derfor er de alle døde. 

På Golgata ble du kjøpt fri fra alt hva du er i deg selv og alt det du har gjort Gud imot! 

Jesus utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset. (Kol 2,14.) 

Her kalles loven et skyldbrev og det er den sannelig også. For den krever(5 Mos 10,12) noe av oss: Fullkommenhet i forhold til Gud og fullkommenhet i forhold til våre medmennesker. (Se Jesu tolkning av loven i Matt 22,37-40.) Og ansikt til ansikt med et slikt krav blir vi sannelig skyldnere. 

Dette skyldbrev er utslettet. Det er tatt bort. 

På hvilken måte? 
Jo, det er bare en rett måte å bli kvitt gjeld på: betale den. I daglig tale snakker vi ikke om skyldbrev, men om regninger. Og vi vet at vi blir kvitt våre regninger ved å betale dem. En ubetalt regning kan være farlig hvis summen er stor nok. Men en kvittert regning er ikke noe farlig dokument. 

Slik har Jesus tatt bort vårt skyldbrev hos Gud: ved å betale det! 

Alt hva din og min synd har pådratt oss av ansvar hos Gud, har Jesus betalt. 

Det loven krever av oss, har Jesus oppfylt. Og er gjelden betalt, krever ikke Gud betalingen to ganger. Derfor kan Gud nå være rettferdig og gjøre den rettferdig (dvs. tilregne den rettferdighet) som har troen på Jesus. (Rom 3,26.) 

De engang avhandlede sager man atter for retten ei drager. Ei heller i Skriften befales at gjelden skal to gang` betales. (Petter Dass) 

På Golgata var din og min sak for retten. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. 

Der ble din og min gjeld betalt. Og fordi Jesus gjorde dette, blir vi rettferdige for Gud ved å ta imot ham, som Ordet sier: Han ble gjort til synd for oss forat vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. 

I ham er jeg nu hvit og ren
hvor sort jeg selv enn er.
I ham er jeg og god og from
og hellig jo alt her.
For hva han er, det er og jeg
og hva han har, har jeg:
Fullkommen hellighet for deg
din yndest på min vei.

Det gjelder å væpne seg med dette ord. Overfor alle fristelser og alle anfektelser gjelder det å skjule seg i Ordet. 

Luther har her et fortreffelig ord: ”Således kan den troende bare gjennom troen bli opplivet og fatte en viss og sikker trøst og et godt håp og si: 

Herr Satan! Meg forskrekker du absolutt ikke med dine trusler og skremmeskudd: for det finnes en som heter Jesus Kristus på hvem jeg tror. Han har oppfylt loven, fordømt synden, nedslått helvete og han er for deg Satan en virkelig motstander!” 

Det vil koste kamp: men det er en kamp som fører frem, når vi kjemper med det våpen og på det grunnlag Gud har gitt oss å kjempe. 

Bruk Ordet på denne måten! 
Så skal du sannelig få oppleve at Ordet gir din samvittighet fred og ditt hjerte hvile. Du skal få eie den Hellige Ånds vitnesbyrd om at du hører Jesus til og få oppleve hans nådes kraft i kampen mot din synd! 

Vel er det svært å se det så,
men Ordet lyver ei.
Om enn fornuft og følelse
bestandig roper: nei,
det står jo dog i Ordet så!
Jeg stoler da derpå,
og synger: Ære være Gud
hvis råd har gjort det så!

(Fra boka ” Livets brød”, Lunde Forlag)