Artikel nr 11 fra blad nr 6-2004
Emne: Fra bibelhistorien
Kristus i Mosebøkene. 7


Av Arvid Joramo

Til del 1 Til del 2 Til del 3 Til del 4 Til del 5 Til del 6 

Del 7 

Vi er nå kommet til 5. Mosebok. Hovedinnholdet her er Moses avskjedstaler til israelsfolket. Men vi skal se litt på et avsnitt som tydelig peker framover på Kristus. Det er 5.Mos.18,15-19. 

Profeten som skal komme 

Dette er en tydelig og mektig profeti om Kristus. Moses annonserer i dette avsnittet en kommende profet som en gang skal etterfølge ham. 

Det Nye Testamente (NT) stadfester at dette sted taler om eller sikter på Kristus. Det er i det hele tatt klart at Moses taler om Jesus Kristus, slik som Jesus sier i Joh.5,46: "For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om." Se også det som Filip sier til Natanael i Joh.1,46. I Ap.gj.3,22 taler Peter om at det er Jesus som Moses taler om i dette avsnittet i 5. Mos.: "Moses har jo sagt: En profet, likesom meg, skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt Han sier dere." Se også Ap.gj.7,37. 

Flere steder i NT tales det om at folket betraktet Jesus som en profet. Jesus sier selv i Luk.13,33: "Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem !"

La oss se litt på det som står i vårt avsnitt: "En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg…" ( v.18 ). 

Først viser dette oss at Messias kommer fra jødene, slik som vi også så det i 1.Mos.49,10 ("Kongespir skal ikke vike fra Juda…") og 4.Mos.24,17.19 ("En stjerne stiger opp av Jakob…En hersker går ut fra Jakob…"). Det er dette som apostelen Paulus uttrykker slik i Rom 1,3: "..Hans Sønn, Han som etter kjødet er kommet av Davids ætt." 

Dernest legger vi merke til to følgende to ord i v.15: "…likesom meg…" Han skal være lik Moses, men likevel er Han forskjellig fra Moses. Moses var en profetisk type på Kristus. 

Dette finner vi et fint uttrykk for i Hebr.3,1-6: Likesom Moses var trofast i hele Herrens hus som tjener, så var Jesus Kristus trofast som den apostel og yppersteprest vi bekjenner. Moses troskap peker hen på Jesu Kristi troskap. Altså vitner Moses om Jesus i sitt liv og i sitt embete. Men Kristus var større enn Moses. Moses var jo bare tjener i huset, mens Jesus Kristus står som Sønn over huset. Huset er her det samme som Guds folk.

Ellers ser vi i hele Moses virksomhet og i hans vesen trekk som gjør ham til et forbilde på Kristus. 

Mellommann 

Moses var mellommann mellom folket og Gud. Dette kommer ikke minst til syne ved Sinai, da Loven ble gitt. Han er også mellommann når Sinai-pakten blir fornyet ved Moab. Se 5.Mos.29,1. Jesus er mellommann i den nye pakt. Se Hebr.8,6; 9,15; 12,24. Men vi ser da også her at Kristus var større enn Moses. Det er en bedre pakt som Jesus er mellommann for. I Hebr.8,5 gis det uttrykk for at det som skjedde i den gamle pakt, var "et avbilde og en skygge av det himmelske." I Hebr.9,15 heter det at Jesus er "Mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt." 

Moses var villig til å forlate kongens slott for å redde sitt folk. Da han var blitt stor, nektet han å kalles sønn av Faraos datter. "Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen." Hebr.11,24-27. Og så heter det om Jesus at " da Han var i Guds skikkelse ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da Han kom i menneskers liknelse "(Fil.2,6-8). Og dette gjorde Han nettopp for å frelse oss. 

Også her ser vi at Jesus var større enn Moses. Moses skulle redde Israel fra trelldommen i Egypt, Mens Jesus frelste oss fra trelldommen under synden og loven. 

Det er klart at Moses var mye mindre enn Jesus. Moses var jo uvillig til å svare ja på det kall som Gud ga ham til å føre israelsfolket ut av Egypt. Grunnen til dette er vel at Moses kjente seg så uendelig liten til denne store oppgaven som Gud kalte ham til. 

Kristus er altså mye større enn Moses, Han er jo Guds Sønn og Gud. Men Moses er likevel et forbilde på Jesus, slik som Bibelen selv viser oss det. Moses åpenbarte Guds vilje og hensikt i den gamle pakt, likesom Kristus i den nye. Og han gav avkall på livet ved det kongelige hoff for å leve under de samme kår som sine brødre, israelsfolket. Således ble også Jesus som en av oss og ble prøvd i alle ting i likhet med oss - dog uten synd - og levde under samme kår som vi. Derfor kan vi "med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid" (Hebr. 4, 14-15). "For d at Han selv har lidt og er blitt fristet, kan Han komme dem til hjelp som blir fristet" (Hebr.2, 17-18). Se også Hebr.5, 7-10. 

Hele Israels vandring gjennom ørkenen under Moses" ledelse inneholder - så å si - sannheten om hele Kristi frelsesverk og Hans ledelse av sine. Som leder av Israel er Moses også å betrakte som hyrde, og som sådan et forbilde på Den Gode Hyrde, Jesus Kristus (Joh,10). 

Det heter om Moses i 4.Mos.12,3 at "Moses var en meget saktmodig mann, mer enn alle mennesker på jorden." Også Jesus sa: "…lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler" (Matt.11,29). 

Vi vil også vise til det intime forhold som Moses hadde til Herren. Hans gudsforhold var meget intimt. Jeg viser til 4.Mos.12,6-8. Herren sier der at profeter vanligvis fikk budskapet i syner og drømmer. "Men slik er det ikke med min tjener Moses. Han er tro i hele mitt hus. Munn til munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter. Og han skuer Herrens skikkelse..." Noen mener at dette betyr at Moses rett og slett så Kristi skikkelse, da han møtte Herren. 

Selv om Moses hadde dette intime forhold til Herren, så sies det i Det Nye Testamente at Moses gav ikke folket brødet fra Himmelen, men Gud selv gav brødet fra Himmelen, da Han sendte sin Sønn, Jesus Kristus, som er "Livsens brød" (Joh.6,31-51). Likeså er Jesus Livets vann (Joh.4,13-14). 

Ved dette Livsens brød og vann skal vi få leve – ja, få evig liv. Det var ved dette også Moses fikk evig liv – ja, alle de gudfryktige på den tid. Og så lenge vi er her på jorden, skal vi få være med å bringe ut dette Livsens brød og vann til evig liv for dem som tar imot. Vi skal få være vitner, også med våre liv, slik som Jesus sier i Joh.7,38.39: "Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa Han om den Ånd som de skulle få som trodde på Ham."