Artikel nr 10 fra blad nr 6-2004
Emne: Bokklipp
Troen folk - fra øst og vest


Av Carl Fr. Wisløff

Israel var egentlig troens folk. Løftene tilhørte først det folk Gud hadde utvalgt. Men Guds Messias kom – og folkets flertall ville ikke vite av ham. De religiøse ledere var de ivrigste til å forkaste ham. 

Da ser Jesus frem mot den dagen da det skal komme mange fra alle kanter av verden og sitte til bords i Guds rike med Abraham, Isak og Jakob! Hvor vidunderlig! Jeg arme stakkar med all min synd og svikt, jeg setter min lit til Jesus – og så blir jeg satt inn i troens sammenheng med Guds utvalgte fra frelseshistoriens begynnelse. Alle Guds hellige skal være der. Abraham skal være der, Moses skal være der, David og Asaf og alle de som levde i troen på Guds løfter og i lydighet mot hans vilje! Og du og jeg får være der – sammen med en stor skare som ingen kan telle, av alle ætter og stammer og folk og tungemål. De står alle for Guds trone, de har alle tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod – derfor er de for Guds trone, og du og jeg skal få være med der! 

Ja, mange skal komme fra øst og fra vest. Hvor stort å få være med og sende frelsesbudet ut og kalle mennesker til Lammets bryllup! 

Men dette herlige ord har et mørkt sidestykke: De som riket var tiltenkt, skal bli kastet ut i det ytterste mørke. Der skal de gråte og skjære tenner. 

Jesus tenker i den aktuelle situasjon på Israel. Men glem ikke at ordet har adresse til enhver som er i samme situasjon. Riket er tiltenkt deg. Vokt deg at du ikke setter deg selv utenfor, så du blir kastet ut i det ytterste mørke! 

Vi har noe om dette i vår salmebok. Det skal vi ta med oss nå til slutt. Jeg siterer det etter Gamle Landstad, der står det best: 

Der mange skal komme fra øst og fra vest 
og sitte til bords i Guds rike. 
Med Abraham, Isak og Jakob til gjest 
hos ham som bød inn oss å stige. 
Miskunne deg over oss, Jesus! 

Men de som motstode fra morgen til kveld, 
og stolte på egen dyds styrke, 
fordømmes og kastes med legem og sjel 
hen ut i det yderste mørke. 
Miskunne deg over oss, Jesus! 

Gid jeg måtte være, og alle med meg, 
blant Guds den beseglede skare, 
Gud tage oss nådig i himlen til seg, 
og frelse fra helvedes fare! 
Miskunne deg over oss, Jesus! 

Fra "Lyset skinner i mørket"