Artikel nr 5 fra blad nr 6-2003
Emne: Troslivet
Guds ord i mitt liv


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Göran Holmgren

1. Gud har gitt oss sitt ord

Ja, det er sant. Men Guds budskap kom ikke dalende ned fra himmelen til oss direkte i en komplett bok, men Gud benyttet menneskelige redskap da ordene skulle skrives ned. Gjennom sin Ånd ga han ga sine profeter og apostler det som skulle skrives. Bibelens forfattere kom ikke med egne funderinger, synspunkter eller hensikter. Apostelen taler tydelig om dette: «For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,20-21).

På tross av at det ligger en tidsforskjell på nesten 1500 år mellom tilblivelsen av Første Mosebok og Åpenbaringsboken, er det merkelig å se hvordan Bibelen er en enhet. Det beror på at hele Skriften kommer fra Gud (2 Tim 3,16). Alt i Bibelen er «synkronisert» til en underfull enhet der Kristus er sentrum.

La oss altså hver gang vi åpner den hellige boken, komme i hu: Bibelen er Guds ord! Hans ord er tilforlatelig i alle deler. Frelseren selv vitner: «Ditt ord er sannhet» (Joh 17,17).

Gud lever, og hans Ord er levende. Det er stadig aktuelt og virkningsfullt. «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd» (Heb 4,12). Må vi da våge å «slippe løs» Guds ord i våre liv. Men regn med at det kan få konsekvenser! Stundom uventede og mange ganger ubehagelige følger (for kjødet).

2. Guds ord må få trenge igjennom i våre liv

Mange har lest Bibelen og blitt stimulert av dens budskap rent tankemessig. Men det er ikke nok! Man kan lese Bibelen regelmessig, og likevel gå fortapt. Man kan være en lærd teolog uten å ha innsikt i Guds ord, uten å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Det er Nikodemus et tydelig eksempel på. Med all sin kunnskap sto han utenfor Guds rike (Joh 3,l flg). Ordet hadde ikke fått føre til gjenfødelse og et nytt liv. Dette er svært alvorlig! Gud gi at Ordet ikke går oss forbi.

Guds ord er spesielt. Å lese Bibelen er ikke som å lese en hvilken som helst bok eller blad. «For dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Og ved dette ord skal dere leve lenge i det land dere nå drar til over Jordan og skal ta i eie" (5 Mos 32,47).

Bibelen har ett hovedbudskap, ett sentrum – Jesus Kristus. Stundom har vi vanskelig for å oppdage dette, men det finnes hele tiden tråder som løper sammen i Kristi person og frelsesgjerning. Evangeliet om Jesus, som har båret og tatt bort verdens synd på Golgata kors, er og blir hovedsaken. Det må vi aldri glømme. Uten Jesu rensende blod har vi intet evangelium.

Men det er også viktig å la Bibelens formaningsavsnitt berøre oss, slik at det praktisk vises i vårt daglige liv. I 5 Mos 6,6-7 leser vi: «Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.»

Herrens ord skal vi først og fremst legge oss på hjerte. Det er ikke nok at vi møter det med vår tanke. Dersom ordet av Den Hellige Ånd blir lagt på (eller i) vårt hjerte, blir det noe som vi ikke kan komme bort fra. Det blir noe som påvirker hele vår måte å være og leve på.

For kristne foreldre blir det om å gjøre å innskjerpe Guds ord hos sine barn. Kjære leser, har Guds ord nådd fram til ditt hjerte slik at du gjør alt for at også barn eller barnebarn (egne eller andres) skal få Guds ord?

Er Guds ord med som en naturlig del av vårt hverdagsliv? Hvordan er det, taler vi om Bibelens sannheter med hverandre? Kanskje det trenges en gjennomgripende fornyelse for oss alle på dette punktet. «Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien», er i alle fall Herrens tydelige anvisning.

Siden blir vi minnet om hvor livsviktig det er med Guds ord både kveld og morgen: «… når du legger deg, og når du står opp». Her gjelder det å forsøke å få et så regelmessig andaktsliv som mulig. Gjør det til en god vane å ha daglige morgen- og kveldsandakter.

Det er alltid en fare for slendrian og vanekristendom. Men å ikke ha noen orden på dette området, er avgjort det farligste. Blir bibellesningen styrt av det man føler for eller ikke, da lever man livsfarlig – åndelig sett. «Redd ordningen, så skal ordningen redde deg», har noen sagt. Det ligger veldig mye i det.

3. Guds ord i mitt liv

Jeg har skrevet ganske allment. Men til sist blir det spørsmål om at Gud gjennom sitt ord og sin Ånd får virke i mitt liv og i ditt liv. Gud ser oss ikke som et kollektiv. Han har omsorg for hver og en av oss personlig.

Ordets forvandlende kraft må først og fremst treffe den enkelte. Les gjerne om Sakkeus i Luk 19,1-10. Se hvordan Herren retter sitt ord direkte til Sakkeus. Slik vil Gud virke med sitt levende ord i ditt og mitt liv i dag. Må vi alle som Sakkeus uforbeholdent ta imot Herrens hilsen, slik at det gir tydelige spor i livet.

Så får vi alle hver dag be om Herrens hjelp og ledelse gjennom Ordet. Og han kommer til å svare. Vi kan da ut fra egen erfaring bekjenne med salmeforfatteren: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti» (Salm 119,105). 

Fra Pietisten (Overs. av G.R.)