Artikel nr 1 fra blad nr 6-2003
Emne: Leder
Legg vinn på et hellig liv


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Eivind Gjerde

Vi er i adventstiden. Vi venter på Herrens andre komme til jorden. Hebreerbrevet sier at Jesus Kristus kom en gang for å ta bort manges synder ved sitt offer, og den annen gang kommer han ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham (Hebr 9,28) Denne frelse venter alle Guds sanne barn på med glede, forventing og med et stort og hellig alvor. Frelse her betyr å ta del i herlighetslivet i det fullendte og fullkomne Guds rike. Det vil bli en salighet som ikke kan beskrives.

Vi venter med spenning og glede. Mye tyder på at Herrens komme er like for døren. Lilleviseren og storeviseren på Guds klokke nærmer seg begge kl. 12. Det gjelder at Kristi brud gjør seg rede, rede til å møte den himmelske blodsbrudgom når han kommer på skyen med meget kraft og herlighet. Rede må vi være hver tid og stund, for Herren kommer i den time som ingen tenker. Det gjelder å ha olje på lampen nå. Det blir for sent til å omvende seg når ropet lyder – brudgommen kommer, gå ham i møte!

Ut fra Bibelen vet vi at for mange vil det bli et evig for sent. Himmelens dør stenges. De som er innenfor får ta del i sin Herres glede, og Lammets bryllupsnattverd starter. De andre er kastet i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. De skal lide en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn. Røyken av deres pine vil stige opp i all evighet. Deres sjel og legeme blir overlatt til en stadig ødeleggelse som aldri tar slutt.

Jesu komme vil sette det endelige skillet mellom menneskene. På Golgataklippen led Jesus Kristus soningsdøden for all verdens synd. På hver av hans side hang den er korsfestet synder og forbryter. Den ene omvendte seg og ble frelst fra den evige dødsdom. De andre holdt fast ved sine synder. Han led først den legemlige død for så å bli overgitt til den evige død. Disse to står som et forbilde på hele menneskeslekten. Forholdet til Jesus Kristus avgjorde deres evige skjebne.

Jesus kommer snart igjen, men det er merkverdig stille om denne ytterst viktige sannheten. Av denne verdens mennesker kan vi ikke forvente noe oppmerksomhet om Jesu komme. Mye mer alvorlig er det at store deler av kristenheten virker lite opptatt av at Jesus kommer snart igjen. Hvordan forklare dette paradokset? Har forventingen om hans snarlig komme forsvunnet? Brenner ikke troens brann som før hos Guds folk? Har den åndelige søvnen overtatt i mange kristnes liv? Har ventetiden blitt for lang? Har tid og oppmerksomhet blitt rettet på de mange ting i denne verden? Har tiden sammen med troens folk i Guds forsamlingen blitt forsømt? Står lønnkammeret utbrukt? Ligger Bibelen nedstøvet? Listen med spørsmål kan forlenges... Den Herre Jesus sa selv om tiden for sitt komme: Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? (Luk 18,8b)

Jesu komme har aldri vært nærmere enn nå, men hvor er forventningen om hans snarlige gjenkomst? Vi får alle svare hver for oss.

Vekkelsesbudskapet i Bibelen er særskilt rettet mot Guds folk. Til de kristne i Efesus lød ordet: Derfor sier Skriften : Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Har de åndelige døds og søvnkreftene fått makten? Dersom det er tilfelle er det bare en redning! Skynd deg til Jesus Kristus. Han er vil lyse opp i ditt mørke enda en gang. Han vil ikke forkaste deg om du komme til ham og fortelle ham hele sannheten om din sløvhet og likegyldighet i møte med Hans snarlige komme. Gå til Jesus og få vasket deg ren for dine mange synder. Motta hans tilgivende og rensende nåde.

Legg også vinn på et hellig og gudinnviet liv nå i den siste tid. Apostelen Peter minner oss sterkt om dette i sitt andre brev. Han skriver: Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor (2 Pet 3,13). Og vi merker oss fortsettelsen: Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred (v.14). Dette er Bibelens endetidsprogram for en kristen.

Når er det tid for å gjøre seg rede – brudgommen kommer snart!