Artikkel nr 4 fra blad nr 1-2000
Emne: Dikt
Tukten
Av Olav Nergård.

Den Gud jeg bekjenner,
han er det som sender
den tukten som plager
og nager
så titt.
Så er det jeg stønner
de heteste bønner,
så er det jeg ligger
og tigger,
fallitt.

Den frelser som driver
sin tukt, han oppliver
min sjel ved det store
han gjorde
for meg.
Jeg ber ham bevare
min sjel fra all fare
og døde selv kjødet
og døde
mitt jeg.

Så sender han nøden.
Jeg vies til døden
ved tukten han sender.
- Jeg kjenner
min skam.
Han spør etter frukten.
Jeg bøyes ved tukten
og åpner i smerte
mitt hjerte
for ham.

Han gir meg den møye
og sorg jeg må døye
- den tukt jeg i tiden
og striden
må ha.
Men Ordet forynger
mitt liv, og jeg klynger
meg bare til Ordet,
det store
han ga.

For Skriften forjetter
meg frelse. Jeg setter
mitt håp til det store
han gjorde
for meg.
Han bar mine synder
slik Skriften forkynner.
Slik tok han fullkommen
all dommen
på seg.

Hans soning er gyldig.
Hva er jeg så skyldig?
Alt håp vil jeg sette
til dette
just nå.
Hans verk som er ferdig,
all himmelen verdig,
til punkt og til prikke,
kan ikke
forgå.

Jeg vet jeg behøver
den tukt som bedrøver.
En kristen må bære
det svære
for visst.
En himmelens borger
i verden har sorger.
Men salig er frukten
av tukten
til sist.

For troen må øves
og renses og prøves.
Slik vil han her nede
få lede
meg fram.
Jeg har - når han taler
til tukt og husvaler,
i alt som vil trykke -
min lykke
i ham.

Ha takk for din nåde!
Å, måtte du råde!
Om alt, til det verre,
vil sperre
min veg,
så kan jeg jo vite
at jeg skal få lite
fullkomment alene
og ene
på deg.

Bevar meg her nede,
og gjør du meg rede.
Og la meg bestandig
og mandig
stå fast
på alt det du lover.
Ja, redd du meg over,
min frelser og dommer
som kommer
i hast.

Da blir det forandring.
Så ender min vandring.
Men salig er ferden
fra verden
til slutt,
for alle som eier
i troen din seier.
Hvis ikke, er alle
i fallet
forskutt.

Hva er det som tynger?
Jeg takker og synger!
Du kjenner min trengsel,
min lengsel
og trang.
Og på din forsoning,
går jeg til min kroning,
fra massen, fra vrimlen,
til himlen
min gang.

Så griper jeg tonen
i sangen for tronen,
med kronen og kransen
i glansen
hos deg.
Må du, for mitt indre
bestandig få tindre
og lyse og stråle
som målet
for meg!